Course code KJM211

KJM211 Organisk kjemi påbygning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Salima Fjeld, Anne Gravdahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det er adgangsbegrensning til kurset. Studenter som har KJM211 obligatorisk, er garantert plass. Andre studenter blir tatt opp etter karakter fra tidligere organisk kjemisk kurs (eks. KJM110 eller tilsvarende).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK retning biokjemi, B-KJEMI, M-KB.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger av lærer.
Oppgaveløsning med lærer.
Laboratoriegjennomgang av lærer (obligatorisk).
Laboratoriearbeid (obligatorisk).
Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning ved studentassistenter.

Merk at emnet først starter sent i oktober.

Læringsutbytte:
Få kjennskap til grunnleggende organisk spektroskopi og organiske laboratorieteknikker med spesiell vekt på naturstoffer. Få en generell forståelse for mekanismer i organisk kjemiske reaksjoner. Kunne sette organisk kjemi inn i en større sammenheng med spesiell vekt på reaksjoner til de forskjellige funksjonelle gruppene. Være i stand til å sette opp enkle organisk kjemiske eksperimenter inkludert enkle synteser. Kunnskaper: Det forventes at man kan grunnleggende noemenklatur og begreper innen organisk kjemi. Også noen få navnereaksjoner må kunnes. Ferdigheter: For å kunne få en god karakter til slutt må man dessuten kunne anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer. Laboratorieøvelser er en viktig del av emnet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Kollokvier med lærer/stud.ass. tilstede.
Oppgavegjennomgang av lærer.
Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (obligatorisk).
Selvstudium.
Læringsstøtte:

Det vil bli tilbud om hjelp til oppgaveløsning og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortidersom bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Fronter.

Pensum:
Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course, 13. utgave (dvs. siste utgave).
Yngve Stenstrøm: Labhefte.
Yngve Stenstrøm: Kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM110 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
  • Laboratoriekurs med godkjent journal, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
  • Laboratoriekurset og obligatorisk laboratoriegjennomgang må være gjennomgått.
  • Tilhørende test på Fronter må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse.
  • NB! ALLE laboratorieøvelser er obligatoriske (5 dager).
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 t) med ekstern sensor.
Labkurset vil telle 10% i sluttkarakteren. 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
KJM211 er ment som et tilbud til de som har tatt grunnleggende organisk kjemi tilsvarende 10 sp, f. eks. KJM110, og ønsker mer organisk kjemi. I praksis betyr dette at KJM210 = KJM110+KJM211.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer
Laboratorieøvelser: 30 timer
Laboratoriegjennomgang: 5 timer
Oppgaveløsning med lærer tilstede: 10 timer
Forberedelse lab/journalskriving: 30 timer
Selvstudium: 215 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJM211 gir 0 studiepoeng hvis tatt sammen med KJM210.
Undervisningstid:

NB! Undervisningen i KJM211 starter i månedskiftet oktober/november. Før dette kan det være nyttig å følge undervisningen i KJM110.

I undervisningsperioden er det 4 timer forelesning per uke (totalt ca. 20 timer). 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt ca. 30 timer), 1 time felles lab.gjennomgang i 5 uker. 2 timer felles gjennomgang av regneøvelser per uke (totalt 10 timer) siste halvdel. Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per uke. Tyngden av undervisningen vil være i andre halvdel av semsteret for lettere å tilpasse den til KJM110.

NB! Alle laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på alle 5 øvelsesdager.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått