Course code KJM110

KJM110 Organisk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Yngve Henning Stenstrøm
Medvirkende: Trond Vidar Hansen, Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen, men på hvert laboratorieparti vil det være maksimalt plass til 24 studenter. Det vil bli satt opp tilstrekkelig mange partier til at alle får plass.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka, Emnet har undervisning/evaluering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-BIOTEK; B-MAT; B-BIOL; B-HV; B-MINA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesning av lærer gjennom hele semesteret.
Gjennomgang av oppgaveløsning med lærer.
Laboratoriegjennomgang av lærer (obligatorisk).
Laboratoriearbeid (obligatorisk).
Tilbud om hjelp til laboratorierapport og regneøvelser ved studentassistenter.
Læringsutbytte:
Få en oversikt over de vanligste stoffgruppene innen organisk kjemi og deres nomenklatur (navnsetting). Få en forståelse for organiske stoffers egenskaper og reaksjonsmønstre (generelle mekanismer). Sette organisk kjemi inn i en større sammenheng. Kunnskaper: Det forventes at man kan grunnleggende nomenklatur og begreper innen organisk kjemi. Også noen få navnereaksjoner må kunnes. Kunne anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer. Laboratorieøvelser er en viktig del av dette emnet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Kollokvier med lærer/stud.ass. tilstede.
Oppgavegjennomgang av lærer.
Laboratoriearbeide med gjennomgang av øvelsene (dette er obligatorisk).
Selvstudium.
Læringsstøtte:

Det vil bli tilbud om hjelp til oppgaveløsning og labøvelsene med stud.ass. tilstede. Dette vil starte litt ut i parallellen. Spørsmål utenom forelesningstiden vil bli besvart i kontortid som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Fronter.

Pensum:
Hart, Craine, Hart: Organic Chemistry - A short course. (13. utgave (dvs. siste utgave)).
Yngve Stenstrøm: Laboratoriehefte.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 eller tilsvarende, grunnleggende kunnskaper i kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratoriekurset og obligatorisk laboratoriegjennomgang må være gjennomgått.
Tilhørende test på Fronter må være bestått i forkant av hver laboratorieøvelse.
NB! ALLE laboratorieøvelser er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Deleksamen 1, 1 time, teller 15 % av totalkarakter.
Deleksamen 2, 1 time, teller 25 % av totalkarakter.
Godkjent laboratoriekurs, teller 10 % av totalkarakter.
Slutteksamen, 2 timer, teller 50 % av totalkarakter og gis i andre halvdel av november.
Sensor:
Ekstern sensor blir benyttet for å kontrollere at nivået på eksamensoppgavene er tilfredsstillende.
Merknader:
Emnet starter i augustblokka. I denne perioden vil det mest basale ved kurset bli forelest (dvs. kap. 1-3). Det anbefales på det sterkeste at man får med mest mulig av dette da det vil gjøre resten av kurset betydelig enklere. NB! Merk at gjennomført laboratoriekurs med godkjent labjournal er et absolutt krav for å få godkjent emnet. Merk også at oppmeldingsfristen er som for augustblokkemner!
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 40 timer (inkludert 2 timer langsgående flervalgstester)
Laboratorieøvelser 20 timer
Lab. gjennomgang: 5 timer
Journalskriving og forberedelse til øvelser 20 timer
Oppgaveløsning (felles og med stud. ass. tilstede): 20 timer
Selvstudium: 195 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJM210. Full eksamen i KJM210 gir 0 studiepoeng for KJM110.
Undervisningstid:

Augustblokk:
Vi starter i augustblokka med forelesninger og noen enkle oppgavegjennomganger (totalt 4 timer pr. uke).

Høstparallell:
I høstparallellen blir det 4 timer forelesning per uke (totalt 40 timer). 4 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt 20 timer), og 1 time med felles gjennomgang pr uke i 5 uker. 1 time felles gjennomgang av oppgaveløsning per uke i 9 uker. Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per uke (starter litt ut i semesteret). Tyngden av undervisningen vil være i første halvdel av semesteret for lettere å tilpasse undervisningen til KJM210. Laboratoriearbeidet vil starte etter at vi har gjennomgått det mest grunnleggende av kjemien på forelesningene.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått