Detaljer om emnet KJM100

KJM100 Generell kjemi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Medvirkende: Eirin Stork, Siri Merete Grønhovd, Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Salima Fjeld, Lene Ruud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det er plass til 8 laboratoriepartier per uke, med maksimalt 48 studenter per parti. Dette kan utvides til 10 partier ved ekstraordinært behov.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Forelesninger gjennom hele semesteret. Laboratoriearbeid inklusiv quiz (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og regneøvelser ved studentassistenter. Studentene får opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) på lab.
Læringsutbytte:

Etter gjennomføring av KJM100 generell kjemi skal kandidaten ha følgende læringsutbytte

KUNNSKAPER:

Studentene skal

 • Forstå grunnleggende kjemiske prinsipper, reaksjoner og sammenheng mellom stoffmengde og masse.
 • Kunne navngi enkle kjemiske forbindelser.
 • Forstå grunnstoffenes kjemiske egenskaper ut fra deres elektronkonfigurasjon og plassering i periode systemet.
 • Kjenne viktige reaksjoner i vannløsninger.
 • Kunne grunnleggende termodynamikk og kinetikk.
 • Kunne de viktigste inter- og intramolekylære bindingene.
 • Kunne basis i syre base reaksjoner samt redoksreaksjoner.
 • Oversikt over funksjonelle grupper organisk kjemi og deres generelle reaksjoner.
 • Ha basisforståelse for egenskaper til gasser.
 • Vite at i tillegg til at emnet skal gi grunnlag for videre studier i kjemi er generell kjemi en basis for andre naturvitenskapelige fag. Eksempler inkluderer bioteknologi, biologi, mat-, husdyr-, miljø- og plantevitenskap, geologi og medisin. Disse er alle viktige vitenskaper som skal gi gode faglige løsninger for å nå bærekraftsmål som god helse, trygg mat, redusere forurensninger på land og i vann, ren energi og bærekraftig innovasjon.

FERDIGHETER:

Studentene skal

 • Kunne håndtere av kjemikalier, HMS-databladvurdering og sikkerhet på laboratoriet.
 • Være i stand til å forberede seg til og utføre enkle laboratorieforsøk og rapportere og vurdere resultatene.
 • Kunne anvende støkiometri.
 • Kunne lage løsninger med nøyaktig konsentrasjon.
 • Ha kjennskap til betegnelse på og bruksområde for alminnelig laboratorieutstyr, som pipetter, målesylindere, målekolber, erlenmeyerkolber, begerglass med mer.
 • Ha teoretiske ferdigheter om hvordan man analyserer og løser kjemiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE:

Studentene skal

 • Ha kjennskap til historisk utvikling innen kjemi, og hvilken betydning kjemi har hatt og har for utviklingen av samfunnet
 • Ha grunnleggende kunnskap om laboratoriearbeid og teknikker.
 • Kunne gjennomføre enkle kjemiske forsøk.
 • Kunne vurdere og formidle resultater fra kjemi laboratorieforsøk.
 • Ha kjennskap til historisk utvikling innen kjemi, og hvilken betydning kjemi har hatt og har for utviklingen av samfunnet.
 • Ha god trening på å løse teoretiske oppgaver.
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger.
 • Laboratoriearbeid med rapport (obligatorisk).
 • Regneøvelser ledet av studentassistenter.
Læringsstøtte:
 • Forelesninger, regneøvelser, veiledning på lab og i kontortid.
 • Canvas. 
 • kjm100@nmbu.no 
Pensum:
Lærebok er Raymond Chang, General Chemistry, Essential Concepts. I tillegg er laboratorieheftet pensum. Detaljert pensumsplan vil bli gitt ved kursstart. Det tas forbehold om forandring av lærebok.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJEMI1 (tidligere 2 KJ), eller KJM007.
 • MATH100/MATH111/STIN100 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
 • Laboratorieøvelser med rapport.
 • Riktig besvarelse av en quiz per labøvelse (utføres i Canvas).
Vurderingsordning:
Prøvene er satt sammen som følger:
 • Delprøve 1: 1 time, teller 10 % av totalkarakter.
 • Delprøve 2: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
 • Delprøve 3: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
 • Delprøve 4: 2 timer, teller 50 % av totalkarakter.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli benyttet for å kontrollere at nivået på eksamensoppgavene er tilfredsstillende, og sette karakter på minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:

300 timer fordelt på:

Totalt antall forelesningstimer: 46 timer.Totalt antall timer på laboratoriet: 24 timer.Obligatoriske regneoppgaver i forb. med laboratoriearbeid: 18 timer.4 delprøver i løpet av semesteret: 5 timer.Selvstudium : 207 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
 • 3 timer introduksjon til laboratoriearbeidet i begynnelsen av semesteret.
 • 4 timer forelesning per uke (2 x 2 timer).
 • 6 uker med 4 timer laboratoriearbeid per uke.  
 • Laboratorieorakeltjeneste og hjelp til regneøvelser, 2 timer per uke (frivillig).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått