KJM100 Generell kjemi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Sørlie

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Det er plass til 8 laboratoriepartier per uke, med maksimalt 48 studenter per parti. Dette kan utvides til 10 partier ved ekstraordinært behov.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

250 timer fordelt på:

 • Totalt antall forelesningstimer: 46 timer.
 • Totalt antall timer på laboratoriet: 24 timer.
 • Obligatoriske regneoppgaver i forb. med laboratoriearbeid: 18 timer.
 • 5 delprøver i løpet av semesteret: 5 timer.
 • Selvstudium : 157 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger gjennom hele semesteret. Laboratoriearbeid inklusiv quiz (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og regneøvelser ved studentassistenter. Studentene får opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) på lab.

Dette lærer du

Sentralt i emnet er at ferdigheter for kvantitativ og kvalitativ analyse må læres, trenes og utvikles innen sentrale temaer i kjemi. Etter gjennomføring av KJM100 generell kjemi skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER:

Studentene skal

 • Forstå grunnleggende kjemiske prinsipper, reaksjoner og sammenheng mellom stoffmengde og masse.
 • Kunne navngi enkle kjemiske forbindelser.
 • Forstå grunnstoffenes kjemiske egenskaper ut fra deres elektronkonfigurasjon og plassering i periode systemet.
 • Kjenne viktige reaksjoner i vannløsninger.
 • Kunne grunnleggende termodynamikk og kinetikk.
 • Kunne de viktigste inter- og intramolekylære bindingene.
 • Kunne basis i syre base reaksjoner samt redoksreaksjoner.
 • Oversikt over funksjonelle grupper organisk kjemi og deres generelle reaksjoner.
 • Ha basisforståelse for egenskaper til gasser.
 • Vite at i tillegg til at emnet skal gi grunnlag for videre studier i kjemi er generell kjemi en basis for andre naturvitenskapelige fag. Eksempler inkluderer bioteknologi, biologi, mat-, husdyr-, miljø- og plantevitenskap, geologi og medisin. Disse er alle viktige vitenskaper som skal gi gode faglige løsninger for å nå bærekraftsmål som god helse, trygg mat, redusere forurensninger på land og i vann, ren energi og bærekraftig innovasjon.

FERDIGHETER:

Studentene skal

 • Kunne håndtere av kjemikalier, HMS-databladvurdering og sikkerhet på laboratoriet.
 • Være i stand til å forberede seg til og utføre enkle laboratorieforsøk og rapportere og vurdere resultatene.
 • Kunne anvende støkiometri.
 • Kunne lage løsninger med nøyaktig konsentrasjon.
 • Ha kjennskap til betegnelse på og bruksområde for alminnelig laboratorieutstyr, som pipetter, målesylindere, målekolber, erlenmeyerkolber, begerglass med mer.
 • Ha teoretiske ferdigheter om hvordan man løser og analyserer kvalitativt og kvantitativt kjemiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE:

Studentene skal

 • Ha kjennskap til historisk utvikling innen kjemi, og hvilken betydning kjemi har hatt og har for utviklingen av samfunnet
 • Ha grunnleggende kunnskap om laboratoriearbeid og teknikker.
 • Kunne gjennomføre enkle kjemiske forsøk på egenhånd.
 • Kunne vurdere og formidle resultater fra kjemi laboratorieforsøk.
 • Ha god trening på å løse teoretiske oppgaver.
  • Forelesninger.
  • Laboratoriearbeid med rapport (obligatorisk).
  • Regneøvelser ledet av studentassistenter.
  • Forelesninger, regneøvelser, veiledning på lab og i kontortid.
  • Canvas.
  • kjm100@nmbu.no
 • Lærebok er Raymond Chang, General Chemistry, Essential Concepts. I tillegg er laboratorieheftet pensum. Detaljert pensumsplan vil bli gitt ved kursstart. Det tas forbehold om forandring av lærebok.
  • Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJEMI1 (tidligere 2 KJ), eller KJM007.
  • MATH100/MATH111/STIN100 eller tilsvarende.
 • Mappeevaluering som er satt sammen som følger:

  • Delprøve 1: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
  • Delprøve 2: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
  • Delprøve 3: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
  • Delprøve 4: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
  • Delprøve 5: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
  • Delprøve 4 og 5 avholdes samtidig.


  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vil bli benyttet for å kontrollere at nivået på eksamensoppgavene er tilfredsstillende, og sette karakter på minimum 25 utvalgte besvarelser.
  • Laboratorieøvelser med rapport.
  • Riktig besvarelse av en quiz per labøvelse (utføres i Canvas).
  • 3 timer introduksjon til laboratoriearbeidet i begynnelsen av semesteret.
  • 4 timer forelesning per uke (2 x 2 timer).
  • 6 uker med 4 timer laboratoriearbeid per uke.
  • Laboratorieorakeltjeneste og hjelp til regneøvelser, 2 timer per uke (frivillig).
 • Realfag