Course code KJM100

KJM100 Generell kjemi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Salima Fjeld, Lene Ruud, Lena Oksdøl Foseid, Lena Oksdøl Foseid
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det er plass til 8 laboratoriepartier per uke, med maksimalt 48 studenter per parti. Dette kan utvides til 10 partier ved ekstraordinært behov.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Forelesning av lærer gjennom hele semesteret. Laboratoriearbeid inklusiv quiz (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og regneøvelser ved studentassistenter. Studentene får opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) på lab.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå grunnleggende kjemiske prinsipper og reaksjoner. De skal kunne navngi enkle kjemiske forbindelser, og vurdere stoffenes fysikalske og kjemiske egenskaper ut fra deres struktur. Studentene skal være i stand til å utføre enkle laboratorieforsøk og rapportere og vurdere resultatene. Emnet skal gi grunnlag for videre studier i kjemi og andre naturvitenskapelige fag.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Laboratoriearbeid med rapport (obligatorisk). Regneøvelser ledet av studentassistenter.
Læringsstøtte:

Forelesninger, regneøvelser, veiledning på lab og i kontortid.

Fronter. 

kjm100@nmbu.no 

Pensum:
Lærebok er Raymond Chang, General Chemistry, Essential Concepts. I tillegg er laboratorieheftet pensum. Detaljert pensumsplan vil bli gitt ved kursstart. Det tas forbehold om forandring av lærebok.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJEMI1 (tidligere 2 KJ), eller KJM007. MATH100.
Obligatorisk aktivitet:
  • Laboratorieøvelser med rapport.
  • Riktig besvarelse av en quiz per labøvelse (utføres i Fronter).
Vurderingsordning:
Prøvene er satt sammen som følger:
  • Delprøve 1: 1 time, teller 10 % av totalkarakter.
  • Delprøve 2: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
  • Delprøve 3: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
  • Delprøve 4: 2 timer, teller 50 % av totalkarakter.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli benyttet for å kontrollere at nivået på eksamensoppgavene er tilfredsstillende, og sette karakter på minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:

300 timer fordelt på:

Totalt antall forelesningstimer: 46 timer.Totalt antall timer på laboratoriet: 21 timer.Obligatoriske regneoppgaver i forb. med laboratoriearbeid: 18 timer.4 delprøver i løpet av semesteret: 5 timer.Selvstudium : 210 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
  • 3 timer introduksjon til laboratoriearbeidet i begynnelsen av semesteret.
  • 4 timer forelesning per uke (2 x 2 timer).
  • 6 uker med 4 timer laboratoriearbeid per uke.  
  • Laboratorieorakeltjeneste og hjelp til regneøvelser, 2 timer per uke (frivillig).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått