Course code KJM100

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Anne Gravdahl, Salima Fjeld, Lene Ruud Lima
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det er plass til 8 laboratoriepartier per uke, med maksimalt 48 studenter per parti. Dette kan utvides til 9 partier ved ekstraordinært behov.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesning av lærer gjennom hele semesteret.
Laboratoriearbeid inklusiv quiz (obligatorisk).
Tilbud om hjelp til laboratorierapport og regneøvelser ved studentassistenter.
Studentene får opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) på lab.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå grunnleggende kjemiske prinsipper og reaksjoner. De skal kunne navngi enkle kjemiske forbindelser, og vurdere stoffenes fysikalske og kjemiske egenskaper ut fra deres struktur. Studentene skal være i stand til å utføre enkle laboratorieforsøk og rapportere og vurdere resultatene. Emnet skal gi grunnlag for videre studier i kjemi og andre naturvitenskapelige fag.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Laboratoriearbeid med rapport (obligatorisk).
Regneøvelser ledet av studentassistenter.
Læringsstøtte:

Forelesninger, regneøvelser, veiledning på lab og i kontortid.

Fronter. 

Pensum:
Lærebok er Raymond Chang, General Chemistry, Essential Concepts. I tillegg er laboratorieheftet pensum. Detaljert pensumsplan vil bli gitt ved kursstart. Det tas forbehold om forandring av lærebok.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJEMI1 (tidligere 2 KJ), eller KJM007. MATH100.
Obligatorisk aktivitet:

Laboratorieøvelser med rapport.

Riktig besvarelse av en quiz per labøvelse (utføres i Fronter).

Vurderingsordning:
Prøvene er satt sammen som følger:
Delprøve 1: 1 time, teller 10 % av totalkarakter.
Delprøve 2: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
Delprøve 3: 1 time, teller 20 % av totalkarakter.
Delprøve 4: 2 timer, teller 50 % av totalkarakter.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli benyttet for å kontrollere at nivået på eksamensoppgavene er tilfredsstillende, og sette karakter på minimum 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Totalt antall forelesningstimer: 46 timer.
Totalt antall timer på laboratoriet: 21 timer.
Obligatoriske regneoppgaver i forb. med laboratoriearbeid: 18 timer.
4 delprøver i løpet av semesteret: 5 timer.
Selvstudium : 210 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Per uke:
4 timer forelesning per uke (2 x 2 timer).
6 uker med 4 timer laboratoriearbeid per uke.  
Laboratorieorakeltjeneste og hjelp til regneøvelser, 2 timer per uke (frivillig).

3 timer introduksjon til laboratoriearbeidet i begynnelsen av semesteret.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått