Course code KJB420

KJB420 Proteomikk II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Morten Skaugen
Medvirkende: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink, Magnus Øverlie Arntzen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Emnet gis oddetallsår.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12 (KJB320 + KJB420)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning i januarblokka + undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kurset er reservert for PhD-studenter.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Prøvepreparering, MS- og LC-MS-analyser av proteiner, identifisering og kvantifisering av proteiner. Det presiseres at emnet krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk.

Den praktiske delen av kurset tar for seg moderne teknikker for prøveopparbeidelse, datainnsamling og -analyse, og det biologiske materialet som benyttes er hentet fra aktuelle problemstillinger innen medisin og bioremediering/energiproduksjon (FNs bærekraftsmål 3, 7, og 12).

Studentene skal presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig må denne presentasjonen gis på engelsk.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene skal ha tilegnet seg en god forståelse av begrepet proteomikk som integrert del av en omics-tilnærming til biologisk/biokjemisk analyse av organismer, og som forskjellig fra klassisk proteinanalyse. Dessuten skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om betydning av prøveopparbeidelse, en grunnleggende forståelse av moderne massespektrometrisk analyse av komplekse proteinprøver, samt kunnskap om dataanalyse og tolking av proteomikkdata.

Ferdigheter:

Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende praktiske ferdigheter i laboratoriet, både når det gjelder prøveopparbeiding og massespektrometrisk analyse av prøver fra ulike organismer/celletyper. De skal dessuten kunne bruke et utvalg av dataanalyseverktøy for å konvertere rådata til nyttig biologisk/biokjemisk informasjon. Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

Generell kompetanse:

Studentene skal ha tilegnet seg en forståelse av fagdisiplinen proteomikk som gjør dem i stand til å bruke denne analyseplattformen i eget arbeid.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.  Laboratorieøvelser med labjournal.  Skriving av en oppgave.  Muntlig presentasjon av artikkel eller emne. 
Læringsstøtte:

Kontakt med lærere under forelesningene og labøvelsene.

E-post: morten.skaugen@nmbu.no 

Canvas.

Pensum:
Kompendium, forelesningsnotater, laboratorienotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB201.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring i laboratoriearbeid utover KJB201-nivå.  Proteinkjemi, KJB310.  Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert, biokjemisk metodikk. 
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på øvinger i januarblokk og vårparallell.  Godkjent journal, rapport og presentasjon av emne eller artikkel. 
Vurderingsordning:
Mappevurdering bestående av journal, presentasjon og spesialoppgave. 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursopplegget. Intern sensur av journalene og presentasjonene.
Merknader:

Obligatorisk oppmøte på emnets ulike undervisningsaktiviteter. 

Undervises kun oddetallsår.

Normert arbeidsmengde:
Forelesning:16 t.  Labarbeid: 22 t.  Presentasjon: 6 t.  Spesialoppgave: 40 t.  Selvstudium 166 t. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJB420 er en utvidet versjon av KJB320. Studenter med KJB320 fra før, får 5 sp for KJB420.
Undervisningstid:

Januarblokk: Intensivt i tre uker, med 16 timer forelesning og 22 timers labarbeid + en presentasjon (6 t).

Vårparallell: Spesialøvelser + skriving av en journal/rapport: 60 t.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått