Course code KJB420

KJB420 Proteomikk II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Morten Skaugen
Medvirkende: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink, Magnus Øverlie Arntzen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Emnet gis partallsår.</p><p>NMBU arbeider for en avtale om at emnet kan alternere med tilsvarende proteomikkemne ved Universitetet i Oslo. </p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum antall studenter er 12 (= sum studenter på emnene KJB320 og KJB420).
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka + undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kurset er reservert for PhD-studenter.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Prøvepreparering for MS- og LC-MS-analyser, identifisering og kvantifisering av proteiner. Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk. Studentene skal presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig må denne presentasjonen gis på engelsk.
Læringsutbytte:
Teoretisk og praktisk trening i metoder for studier av proteomet, slik at man kan benytte metodene selvstendig i et forskningsprosjekt. Massespektrometri, væskekromatografi, elektroforese, bioinformatisk analyse av store datasett.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. 
Laboratorieøvelser med labjournal. 
Skriving av en oppgave. 
Muntlig presentasjon av artikkel eller emne. 
Læringsstøtte:

Kontakt med lærere under forelesningene og labøvelsene.

Fronter.

Pensum:
Kompendium, forelesningsnotater, laboratorienotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB210 eller KJB201.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring i laboratoriearbeid utover KJB210-nivå. 
Proteinkjemi, KJB310. 
Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert, biokjemisk metodikk. 
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på øvinger i augustblokk og høstparallell. 
Godkjent journal, rapport og presentasjon av emne eller artikkel. 
Vurderingsordning:
Journal, presentasjon og spesialoppgave. 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursopplegget.
Intern sensur av journalene og presentasjonene.
Merknader:

Obligatorisk oppmøte på emnets ulike undervisningsaktiviteter. 

Undervises partallsår fra og med studieåret 2016/2017.

Normert arbeidsmengde:
Forelesning:16 t. 
Labarbeid: 22 t. 
Presentasjon: 6 t. 
Spesialoppgave: 40 t. 
Selvstudium 216 t. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJB420 er en utvidet versjon av KJB320. Studenter med KJB320 fra før, får 5 sp for KJB420.
Undervisningstid:

Augustblokk:
Intensivt i to uker, med 16 timers og 22 timers labarbeid + en presentasjon.

Høstparallell:
Spesialøvelser + skriving av en journal/rapport: 60 t.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått