Course code KJB420

KJB420 Proteomikk II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Morten Skaugen
Medvirkende: Magnus Øverlie Arntzen, Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Annet. Kurset gis i januar 2015; det er i per i dag usikker om kurset gis hvert år eller hvert andre år.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall studenter for at emnet skal tilbys er 5.
Maksimum antall studenter er 12 (= sum studenter på emnene KJB320 og KJB420).
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning i januarblokka + undervisning/vurdering vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kurset er reservert for PhD-studenter.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Prøvepreparering for MS- og LC-MS-analyser, identifisering og kvantifisering av proteiner. Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk. Studentene skal presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig må denne presentasjonen gis på engelsk.
Læringsutbytte:
Teoretisk og praktisk trening i metoder for studier av proteomet, slik at man kan benytte metodene selvstendig i et forskningsprosjekt. Massespektrometri, væskekromatografi, elektroforese, bioinformatisk analyse av store datasett.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Laboratorieøvelser med labjournal.
Skriving av en oppgave.
Muntlig presentasjon av artikkel eller emne.
Læringsstøtte:

Kontakt med lærere under forelesningene og labøvelsene.

Fronter.

Pensum:
Kompendium, forelesningsnotater, laboratorienotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB210 eller KJB201.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring i laboratoriearbeid utover KJB210-nivå.
Proteinkjemi, KJB310.
Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert, biokjemisk metodikk.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på øvinger i januarblokk og vårsemesteret.
Godkjent journal, rapport og presentasjon av emne eller artikkel.
Vurderingsordning:
Journal, presentasjon og spesialoppgave.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursopplegget.
Intern sensur av journalene og presentasjonene.
Merknader:
Kurset gis i januar 2015; det er i per i dag usikker om kurset gis hvert år eller hvert andre år.
Normert arbeidsmengde:
Forelesning:16 t.
Labarbeid: 22 t.
Presentasjon: 6 t.
Spesialoppgave: 40 t.
Selvstudium 216 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJB420 er en utvidet versjon av KJB320. Studenter med KJB320 fra før, får 5 sp for KJB420.
Undervisningstid:

Januarblokk:
Intensivt i to uker, med 16 timers og 22 timers labarbeid + en presentasjon.

Vårparallell:
Spesialøvelser + skriving av en journal/rapport: 60 t.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått