Detaljer om emnet KJB420

KJB420 Proteomikk II

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Morten Skaugen
Medvirkende: Magnus Øverlie Arntzen, Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Annet. Kurset gis i januar 2015; det er i per i dag usikker om kurset gis hvert år eller hvert andre år.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall studenter for at emnet skal tilbys er 5.
Maksimum antall studenter er 12 (= sum studenter på emnene KJB320 og KJB420).
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning i januarblokka + undervisning/vurdering vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kurset er reservert for PhD-studenter.
Emnets innhold:
Prøvepreparering for MS- og LC-MS-analyser, identifisering og kvantifisering av proteiner. Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk. Studentene skal presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig må denne presentasjonen gis på engelsk.
Læringsutbytte:
Teoretisk og praktisk trening i metoder for studier av proteomet, slik at man kan benytte metodene selvstendig i et forskningsprosjekt. Massespektrometri, væskekromatografi, elektroforese, bioinformatisk analyse av store datasett.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Laboratorieøvelser med labjournal.
Skriving av en oppgave.
Muntlig presentasjon av artikkel eller emne.
Læringsstøtte:

Kontakt med lærere under forelesningene og labøvelsene.

Fronter.

Pensum:
Kompendium, forelesningsnotater, laboratorienotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB210 eller KJB201.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring i laboratoriearbeid utover KJB210-nivå.
Proteinkjemi, KJB310.
Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert, biokjemisk metodikk.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på øvinger i januarblokk og vårsemesteret.
Godkjent journal, rapport og presentasjon av emne eller artikkel.
Vurderingsordning:
Journal, presentasjon og spesialoppgave.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kursopplegget.
Intern sensur av journalene og presentasjonene.
Merknader:
Kurset gis i januar 2015; det er i per i dag usikker om kurset gis hvert år eller hvert andre år.
Normert arbeidsmengde:
Forelesning:16 t.
Labarbeid: 22 t.
Presentasjon: 6 t.
Spesialoppgave: 40 t.
Selvstudium 216 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJB420 er en utvidet versjon av KJB320. Studenter med KJB320 fra før, får 5 sp for KJB420.
Undervisningstid:

Januarblokk:
Intensivt i to uker, med 16 timers og 22 timers labarbeid + en presentasjon.

Vårparallell:
Spesialøvelser + skriving av en journal/rapport: 60 t.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått