Course code KJB200

Emneansvarlige: Åsmund Røhr Kjendseth, Åsmund Røhr Kjendseth
Medvirkende: Tina Rise Tuveng, Sabina Leanti La Rosa
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
200
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette emnet gir en bred innføring i biokjemi. Det sentrale i biokjemien er å forstå hvordan levende organismer omsetter energi og masse (stoffskiftet) og hvordan dette er regulert.

I de første kursukene vil studentene få en innføring i de sentrale begrepene energi, struktur og funksjon og lagring av biologisk informasjon. Ved å gi en grundig innføring i de forskjellige strukturene og egenskapene til byggesteinene som blir til proteiner, fett, karbohydrater og DNA legges grunnlaget for å forstå stoffskiftet på et molekylært nivå. Deretter rettes fokus mot selve stoffskiftet ved å belyse energiflyten i biologiske prosesser og reguleringen av disse. 

Det legges vekt på at studentene skal kunne forstå hvordan biokjemiske prosesser er knyttet til kretsløpene i naturen, spesielt de som påvirker klima og stabilitet av økosystemer, og at de skal kunne trekke paralleller til utfordringer knyttet til oppnåelse av FNs bærekraftmål.

I den første delen av kurset vil deler av undervisningen være aktivitetsbasert. Den aktivitetsbaserte undervisningen vil være fokusert på problemløsning og bruk av digitale hjelpemidler som kan øke forståelsen rundt biokjemiske problemstillinger (for eksempel visualisering av biomolekyler).

Den andre delen av kurset gjennomføres som prosjektbasert gruppearbeid. Alle skal jobbe med  prosjekter som hver går over to uker. Hvert prosjekt skal ferdigstilles og vurderes før neste prosjekt starter. Studentene blir delt inn i mindre grupper og skal jobbe i fellesskap for å løse prosjektoppgavene.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

 Etter å ha fullført kurset skal studenten ha god forståelse av:

  • Generelle prinsipper rundt hvordan energi og masse omsettes i biokjemiske reaksjoner
  • Hvordan sentrale biomolekyler som proteiner, karbohydrater, fett og DNA er bygget opp og hvilke funksjoner og kjemiske egenskaper de har
  • Hva enzymer er og hvordan de katalyserer biokjemiske reaksjoner.
  • Hvordan sentrale biomolekyler omsettes i kroppen (metabolisme/celleånding)
  • Hvordan biokjemiske reaksjoner reguleres og hva homeostase er
  • Hvordan biologiske membraner er bygd opp og hvordan signaler og molekyler sendes over slike barrierer.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal studentene ha evne til å gjenkjenne biomolekyler og forstå energiomsetning og genetisk informasjonslagring. Studentene skal ha grunnleggende kjennskap til bruk av bioinformatiske verktøy og visualisering av molekyler. Studentene skal også kunne ha evne til refleksjon og kritisk tenkning innen disse temaene, og kunne bruke informasjonen til å belyse brede problemstillinger innen biokjemi.

Generell kompetanse: 

Etter å ha fullført KJB200 skal studentene ha en generell, kompetanse innen biomolekyler og en generell kunnskap om metabolisme og genetisk informasjonslagring. Dette vil gjøre studentene klare for videre kurs innen for eksempel biokjemi, molekylærbiologi, ernæring og naturstoffkjemi.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger/aktivitetsbasert undervisning og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas. Spørsmål kan rettes til foreleser og kollokvielærere. E-post og canvas-meldinger sendes til eneansvarlig.
Pensum:
Det vil i god tid før kurset starter bli opplyst om hvilken lærebok som skal benyttes. Vær oppmerksom at det kan være forandring fra år til år.
Forutsatte forkunnskaper:
  • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
  • Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Anbefalte forkunnskaper:
  • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
Obligatorisk aktivitet:
Korte ukentlige prøver
Vurderingsordning:

Samlet vurdering (mappevurdering og skriftlig slutteksamen). Prosjektoppgavene i de siste kursukene bedømmes samlet som en mappe, og det gis en felles karakter (A-F) per gruppe. Det vil blant annet benyttes hverandreeveluering ved vurdering av prosjektoppgavene. 

Sluttkarakter (samlet vurdering) gis på grunnlag av skriftlig eksamen (3,5 timer) i slutten av semesteret og karakteren på  mappevurderingen). Vektingen er 75 % skriftlig slutteksamen og 25 % mappevurdering.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
70 timer forelesning/aktivitetsbasert undervisning og prosjektorienterte aktiviteter180 timer selvstudium
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 sp mot KJB100
Undervisningstid:

Kursuke 1-13:

6 timer forelesning og aktivitetsbasert undervisning per uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer