Course code JUS322

JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ingrid Wang Larsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 studenter. 
Undervises i periode:
Undervisning og avsluttende eksamen i vårparalellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet har fokus på spesiell forvaltningsrett særlig knyttet til vedtak om ekspropriasjon etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover. Sentrale temaer er:

  • Materielle og personelle vilkår for vedtak om ekspropriasjon i forvaltningen  
  • Saksbehandlingsreglene ved vedtak om ekspropriasjon, herunder utredningskrav og krav til begrunnelse
  • Reglene for klage over ekspropriasjonsvedtak
  • Reglene for domstolskontroll av ekspropriasjonsvedtak og virkninger av mangler og feil ved forvaltningens vedtak.

Emnet omfatter også hovedtrekkene i skjønnsprosessen for jordskifteretten i ekspropriasjonsskjønn og andre skjønn for jordskifteretten. Emnet har hovedfokus på særreglene i skjønnsprosessloven og skjønnsprosesslovens forhold til jordskifteloven og tvisteloven.

Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning i plenum, obligatorisk øvingsoppgave og selvstudie.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Emnet skal gi studentene god kunnskap om og forståelse for forvaltningens adgang til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i oreigningslova, plan- og bygningsloven, veglova og andre særlover. Studentene skal ha forståelse for reglene om domstolskontroll av ekspropriasjonsvedtak og reglene om ugyldighet.

Emnet skal gi god forståelse for skjønnsprossen i ekspropriasjonssaker og i andre skjønnssaker som behandles av jordskifteretten. Studentene skal ha kunnskap om fagområdets tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter og generell kompetanse:

Studentene skal kunne anvende og formidle sentralt regelverk innenfor ekspropriasjonsforvaltningsrett og skjønnsprosess, herunder beherske faguttrykk og indentifisere og drøfte rettslige problemstillinger. Studentene skal være i stand til å se sammenhenger i regelverket og være i stand til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp rundt forelesninger og øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Pensum:

Hovedlitteratur:

  • Hauge, Holth, Larsen (2020) Ekspropriasjonsrett. Kort forklart.
  • Lie, i Stavang (red.) (2019) Ekspropriasjon, 3. utg., kapittel 2 (legges ut som kompendium)
  • Sky, Bjerva (2018) Innføring i jordskifterett, kapittel 12 (boken er pensum på JUS331)

Støttelitteratur:

  • NOU 1993:35: Lov om skjønnsprosess
  • Lie (2017) Kommentarutgave til skjønnsprosessloven.  (utvalgte kapitler legges ut som kompendium)
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for studenter som går 4. året på Master i Eiendom. Forutsatte forkunnskaper er særlig: JUS100, JUS201, JUS220, JUS320 og EIE320.  
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk innleveringsoppgave må leveres og bestås/godkjennes. Vurderingsform: godkjent/ikke godkjent.  
Vurderingsordning:
Skriftlig avluttende eksamen. Bokstavkarakter  A-F, 3,5 timers eksamen. 
Sensor:
Eksamensoppgavene vurderes av to sensorer, intern og ekstern sensor. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun tilgjengelig for studenter i 4.året ved Eiendom
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer