Course code JUS322

JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ingrid Wang Larsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35 studenter. 
Undervises i periode:
Undervisning og avsluttende eksamen i vårparalellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-EIE
Emnets innhold:

Emnet har fokus på spesiell forvaltningsrett særlig knyttet til vedtak om ekspropriasjon etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover, herunder saksbehandlingsreglene og de materielle vilkårene for vedtak om ekspropriasjon. Viktige temaer er utredningskrav, klage, domstolskontroll og ugyldighet. Emnet omfatter også hovedtrekkene i skjønnsprosessen for domstolene og vil gi en innføring i hvilke typer skjønn man har etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover.

Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning i plenum og selvstudie. 

Læringsutbytte:
Emnet vil gi studentene god oversikt over prosessregler i ekspropriasjons- og skjønnssaker. Både den saksbehandling som skjer i forvaltningen og den saksbehandlingen som skjer i domstolene vil bli gjennomgått grundig i kurset.
Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp rundt forelesninger og øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Pensum:

Hovedlitteratur:

  • Hauge, Holth, Larsen (2020) Ekspropriasjonsrett. Kort forklart.
  • Lie, i Stavang (red.) (2019) Ekspropriasjon, 3. utg., kapittel 2 (legges ut som kompendium)
  • Sky, Bjerva (2018) Innføring i jordskifterett, kapittel 12 (boken er pensum på JUS331)

Støttelitteratur:

  • NOU 1993:35: Lov om skjønnsprosess
  • Lie (2017) Kommentarutgave til skjønnsprosessloven.  (utvalgte kapitler legges ut som kompendium)
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for studenter som går 4. året på Master i Eiendom. Forutsatte forkunnskaper er særlig: JUS100, JUS201, JUS220, JUS320 og EIE320.  
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk innleveringsoppgave må leveres og bestås/godkjennes. Vurderingsform: godkjent/ikke godkjent.  
Vurderingsordning:
Skriftlig avluttende eksamen. Bokstavkarakter  A-F, 3,5 timers eksamen. 
Sensor:
Eksamensoppgavene vurderes av to sensorer, intern og ekstern sensor. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun tilgjengelig for studenter i 4.året ved Eiendom
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått