Course code JUS322

JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ingrid Wang Larsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35 studenter. 
Undervises i periode:
Undervisning og avsluttende eksamen i vårparalellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet har fokus på spesiell forvaltningsrett særlig knyttet til vedtak om ekspropriasjon etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover, herunder saksbehandlingsreglene og de materielle vilkårene for vedtak om ekspropriasjon. Viktige temaer er utredningskrav, klage, domstolskontroll og ugyldighet. Emnet omfatter også hovedtrekkene i skjønnsprosessen for domstolene og vil gi en innføring i hvilke typer skjønn man har etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover.

Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning i plenum og selvstudie. 

Læringsutbytte:
Emnet vil gi studentene god oversikt over prosessregler i ekspropriasjons- og skjønnssaker. Både den saksbehandling som skjer i forvaltningen og den saksbehandlingen som skjer i domstolene vil bli gjennomgått grundig i kurset.
Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp rundt forelesninger og øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Pensum:

Hovedlitteratur:

  • Hauge, Holth, Larsen (2020) Ekspropriasjonsrett. Kort forklart.
  • Lie, i Stavang (red.) (2019) Ekspropriasjon, 3. utg., kapittel 2 (legges ut som kompendium)
  • Sky, Bjerva (2018) Innføring i jordskifterett, kapittel 12 (boken er pensum på JUS331)

Støttelitteratur:

  • NOU 1993:35: Lov om skjønnsprosess
  • Lie (2017) Kommentarutgave til skjønnsprosessloven.  (utvalgte kapitler legges ut som kompendium)
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for studenter som går 4. året på Master i Eiendom. Forutsatte forkunnskaper er særlig: JUS100, JUS201, JUS220, JUS320 og EIE320.  
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk innleveringsoppgave må leveres og bestås/godkjennes. Vurderingsform: godkjent/ikke godkjent.  
Vurderingsordning:
Skriftlig avluttende eksamen. Bokstavkarakter  A-F, 3,5 timers eksamen. 
Sensor:
Eksamensoppgavene vurderes av to sensorer, intern og ekstern sensor. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun tilgjengelig for studenter i 4.året ved Eiendom
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer