Course code JUS322

JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Ingrid Wang Larsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 studenter 
Undervises i periode:
Vårparalell
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innhold

Emnet har fokus på spesiell forvaltningsrett særlig knyttet til vedtak om ekspropriasjon etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover, herunder saksbehandlingsreglene og de materielle vilkårene for vedtak om ekspropriasjon. Viktige temaer er utredningskrav, klage, domstolskontroll og ugyldighet.  Emnet omfatter også hovedtrekkene i skjønnsprosessen for domstolene og vil gi en innføring i hvilke typer skjønn man har etter oreigningslova, plan- og bygningsloven og en rekke særlover.

Læringsutbytte:
Ha god oversikt over prosessregler i ekspropriasjons- og skjønnssaker. Både den saksbehandling som skjer i forvaltningen og den saksbehandlingen som skjer i domstolene vil bli gjennomgått grundig i kurset.
Læringsaktiviteter:
Emnet vil være bygget opp rundt forelesninger og øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:

Læringsplatform Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:

Hovedlitteratur:

Hauge, Holth, Larsen (2020) Ekspropriasjon. Kort forklart.

Lie, i Stavang (red.) (2019) Ekspropriasjon, 3. utg., kapittel 2 (legges ut som kompendium)

Sky, Bjerva (2018) Innføring i jordskifterett, kapittel 12 (boken er pensum på JUS331)

Støttelitteratur:

NOU 1993:35: Lov om skjønnsprosess

Lie (2017) Kommentarutgave til skjønnsprosessloven.  (utvalgte kapitler legges ut som kompendium)

Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk øvingsoppgave
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, Karakterer F til A, 3,5 timers eksamen
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Emnet er kun tilgjengelig for studenter i 4.året ved Eiendom
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått