Course code JUS321

JUS321 Plan- og bygningsrett II - byggesak

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Fredrik Holth
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Antallsbegrensning
Undervises i periode:
Emnet starter i høstarallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Studenter ved studieretningene M-EIE, M-EUTV og M-BYREG 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av forelesninger, gjennomgang av praktiske rettstilfeller, oppgaveløsning og diskusjoner, prosjektoppgave / praktisk oppgaveløsing og egenstudium.

Emnet er delt opp i en teoretisk del (juridisk) og en praktisk del (prosjektering).

Læringsutbytte:

Juridisk del:

Studentene skal i den juridiske delen få inngående kunnskap om byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. I tillegg skal studenten få god kunnskap om innholdet i teknisk forskrift (TEK 17) og byggesaksforskriften (SAK).

Gjennomgående temaer vil være krav til saksbehandling, krav til tiltak og ulovlighetsoppfølging. I tillegg vil det være et gjennomgående fokus på hvordan klimaendringer og behovet for klimatilpassning utfordrer og stiller nye krav til byggesaker.

Praktisk del:

Studentene skal gjennom den praktiske delen opparbeide ferdigheter i utarbeide en rammesøknad (jf. plan- og bygningsloven §§ 21-2 og 21-3, samt SAK §§ 5-4 og 6-4) for et konkret (men tenkt) byggeprosjekt. Dette innebærer praktisk bruk av kunnskap ervervet gjennom den juridiske delen av emnet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjennomgang av praktiske rettstilfeller, prosjektoppgave / praktisk oppgaveløsing og egenstudium.
Læringsstøtte:
  • Forelesninger
  • Lærer(e) veileder prosjektarbeidet
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
Pensum:
  • Nikolai K. Winge & Fredrik Holth, Plan og bygningsrett Kort forklart 2. utgave Universitetsforlaget 2019

Detaljert pensumlista oppgis ved semesterstart i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
JUS100, JUS201
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgave. Denne må være godkjent før man går til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. 3,5 time. Karakterskala: A-F
Sensor:
Ekstern sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelser og prosjektoppgaver og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timer forelesningCa. 50 timer prosjektoppgaveCa. 50 timer selvstudieum
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
  • Ca. 25 timer forelesninger
  • Ca. 25 timer veiledning av prosjektoppgave
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer