JUS310 Rettigheter i fast eiendom

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Einar Bergsholm

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Ca. 40 timer forelesning.

Totalt normert student arbeidsmengde: 250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen

Om dette emnet

Innholdet i dette emne omhandler forskjellige rettigheter i fast eiendom.

Dette lærer du

Kurset skal gi studentene en grundig innføring i fast eiendoms rettsforhold. Viktige temaer er følgende: matrikkel og tinglysningsordning, erverv av eiendomsrett - herunder hevd, eiendomsgrenser, servitutter, tomtefeste, naborett, gjerdelov og beiterett, sameie, eierådighet og samfunnskontroll. det legges betydelig vekt på oppgaveløsning.
  • Ca 40 timer undervisning
  • Oppgaveløsning i grupper (frivillig)
  • Selvstudium
  • Einar Bergsholm, Rettigheter i fast eiendom - en innføring i tingsrett, 2. utgave 2019
  • Falkanger & Falkanger Tingsrett, 9. utgave

  Detatljert pensumlista legges ut på Canvas.

 • JUS100, JUS102 og JUS 110.
 • Skriftlig eksamen 3,5 timer. Karakterskala: A-F
 • Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra et tilfeldig utvalg eksaminander, eventuelt alle eksaminander. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
 • Kun eksamen
 • Ca. 40 timer forelesning.
 • JUS210: 10 stp
 • Bokstavkarakterer
 • GSK