Course code JUS201

JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det gis forelesninger i forvaltningsrett og noe kommunalrett. I forelesningene legges det vekt på praktiske eksempler relatert til NMBUs fagområder. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med gjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av hvordan offentlig saksbehandling foregår, og sette studentene i stand til å vurdere grensene for forvaltningens myndighetsutøvelse. Studentene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i forvaltningens oppbygging og virkemidler, herunder oppgavefordeling og myndighetsforhold mellom kommune, fylke og sentralforvaltning. Studentene skal ha god forståelse av sentrale saksbehandlingsregler, herunder reglene om saksforberedelse, habilitet, innsynsrett og klageadgang. Emnet skal også gi god forståelse av rammene for forvaltningens skjønnsutøvelse, og kjennskap til hvordan det offentlige kombinerer forvaltningsvedtak og avtalemekanismer for å nå sine mål.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Erik Boe: Grunnleggende juridisk metode. Erik Boe: Innføring i juss, Bind 2. Nyeste utgave av Norges Lover.

Det vil antagelig komme ny pensumlitteratur før undervisningen starter opp, men Boes bok kan uansett brukes som alternativ.

Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales sterkt at JUS100 tas før eller parallelt med JUS201.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Merknader:
JUS201 er lagt opp til å kunne tas parallelt med JUS100. Ønsker man dette er det viktig å følge forelesningene i JUS100 fra begynnelsen.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timers forelesning, inkludert gjennomgang av oppgaver i plenum. Ca. 125 timer selvstudium og gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått