JUS102 Forretningsjus I

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ingrid Wang Larsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Normert arbeidsinnsats (selvstudium og frivillig gruppearbeid) er 125 timer. Om lag 25 timer organisert undervisning.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger i avtalerett, kontraktsrett og selskapsrett med hovedfokus på kjøpsrett, og selskapsrett. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med oppgavegjennomgang i plenum.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Emnet skal gi forståelse av hvordan kontrakter brukes i praksis og en oversikt over de vanligste selskapsformene i Norge. Studentene skal ha god forståelse av reglene om kontraktsbrudd, herunder mangler, forsinkelse, reklamasjon, heving og erstatning.

Studentene skal ha forståelse for hvordan ulike selskapsformer fungerer, spesielt med hensyn til ansvarsforhold, organisasjon og representasjon. Studentene skal ha god forståelse av selskapsformen aksjeselskap (AS) og kjennskap til allmennaksjeselskap (ASA), ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA) og samvirkeforetak (SA).

Ferdigheter og generell kompetanse:

Studentene skal kunne anvende og formidle sentralt regelverk innenfor kontraktsrett og selskapsrett, herunder beherske faguttrykk og indentifisere og drøfte rettslige problemstillinger. Studentene skal være i stand til å se sammenhenger i regelverket og være i stand til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

 • Forelesninger, frivillig gruppearbeid og selvstudium.
 • Læringsplattformen Canvas

  Timeplanen i TimeEdit

 • Langfeldt og Bråthen: Lov og rett for næringslivet. 22. utgave eller senere.
 • Skriftlig avsluttende eksamen, 3,5 timer. Bokstavkarakter A-F

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
 • Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
 • Det er ingen obligatoriske aktiviteter i dette emnet.
 • Ca. 25 timer forelesninger, inkudert gjennomgang av oppgaver i plenum.
 • Ingen
 • GSK