Course code JUS102

JUS102 Forretningsjus I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ingrid Wang Larsen
Medvirkende: Gunnhild Storbekkrønning Solli
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Ingen
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger i avtalerett, kontraktsrett og selskapsrett med hovedfokus på kjøpsrett, og selskapsrett. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med oppgavegjennomgang i plenum.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Emnet skal gi forståelse av hvordan kontrakter brukes i praksis og en oversikt over de vanligste selskapsformene i Norge. Studentene skal ha god forståelse av reglene om kontraktsbrudd, herunder mangler, forsinkelse, reklamasjon, heving og erstatning.

Studentene skal ha forståelse for hvordan ulike selskapsformer fungerer, spesielt med hensyn til ansvarsforhold, organisasjon og representasjon. Studentene skal ha god forståelse av selskapsformen aksjeselskap (AS) og kjennskap til allmennaksjeselskap (ASA), ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA) og samvirkeforetak (SA).

Ferdigheter og generell kompetanse:

Studentene skal kunne anvende og formidle sentralt regelverk innenfor kontraktsrett og selskapsrett, herunder beherske faguttrykk og indentifisere og drøfte rettslige problemstillinger. Studentene skal være i stand til å se sammenhenger i regelverket og være i stand til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, frivillig gruppearbeid og selvstudium.
Læringsstøtte:

Læringsplattformen Canvas

Timeplanen i TimeEdit

Pensum:
Langfeldt og Bråthen: Lov og rett for næringslivet. 22. utgave eller senere.
Anbefalte forkunnskaper:
JUS100 er sterkt anbefalt forkunskap.
Obligatorisk aktivitet:
Det er ingen obligatoriske aktiviteter i dette emnet. 
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen, 3,5 timer. Bokstavkarakter A-F 
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats (selvstudium og frivillig gruppearbeid)  er 125 timer. Om lag 25 timer organisert undervisning. 
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca. 25 timer forelesninger, inkudert gjennomgang av oppgaver i plenum.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer