Course code JUS100

JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det gis forelesninger i juridisk metode, statsrett, EØS-rett, menneskerettigheter, retorikk og sivilprosess. I forelesningene legges det vekt på praktiske eksempler relatert til NMBUs fagområder. Emnet innholder også praktisk undervisning i juridisk skriveteknikk og oppgavegjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av det norske rettssystemet, og sette studentene i stand til å foreta forsvarlig regeltolkning og beslutninger i det praktiske liv. Studentene skal ha god forståelse av grunnleggende juridisk metode, herunder tolkningslære og teknikk for løsning av saker i praksis. Studentene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i norsk forfatning og rettssystem, herunder lovgivningsprosessen, statsorganenes oppgavefordeling og forholdet til EU, EØS og menneskerettighene. Emnet skal videre gi kjennskap til hovedtrekkene i domstolenes behandling av saker. JUS100 skal legge det nødvendige grunnlag for de videre juridiske emner ved NMBU.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og selvstudium. Frivillig gruppearbeid og oppgaveløsing.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Erik Boe: Grunnleggende juridisk metode. Erik Boe: Innføring i juss, Bind 2. Nyeste utgave av Norges Lover.

Det vil antagelig komme ny pensumlitteratur før undervisningen starter opp, men Boes bok kan uansett brukes som alternativ.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timer forelesninger. Ca. 125 timer selvstudium og gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 25 timer forelesninger, inkludert gjennomgang av oppgaver i plenum.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått