JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Baard Steinar Taubøll

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Ingen begrensnig

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 25 timer forelesninger. Ca. 100 timer selvstudium og gruppearbeid.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Det gis forelesninger i juridisk metode, statsrett, EØS-rett, menneskerettigheter, retorikk og sivilprosess. I forelesningene legges det vekt på praktiske eksempler relatert til NMBUs fagområder. Emnet innholder også praktisk undervisning i juridisk skriveteknikk og oppgavegjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.

Dette lærer du

KUNNSKAP

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse av det norske rettssystemet
 • har god forståelse av grunnleggende juridisk metode, herunder tolkningslære og teknikk for løsning av saker i praksis.
 • har kjennskap til hovedtrekkene i norsk forfatning og rettssystem, herunder lovgivningsprosessen, statsorganenes oppgavefordeling og forholdet til EU, EØS og menneskerettighetene.
 • har kjennskap til hovedtrekkene i domstolenes behandling av saker.

FERDIGHETER

Studenten

 • behersker grunnleggende regeltolkning og teknikk for løsning av saker i praksis
 • er i stand til å foreta forsvarlig regeltolkning og beslutninger i det praktiske liv

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan tilegne seg ny kunnskap innen jus
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • kan se jus i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
 • Forelesninger og selvstudium. Frivillig gruppearbeid og oppgaveløsing.
 • Fra lov til rett, Synne Sæther Mæhle, Ragna Aarli, 2. eller 3. utgave (ISBN/EAN: 9788205507289).

  http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Fra-lov-til-rett3

 • GSK
 • Skriftlig eksamen 3,5 timer (WiseFlow)

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
 • Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
 • Kun eksamen
 • Ca. 25 timer forelesninger, inkludert gjennomgang av oppgaver i plenum.
 • Ingen
 • Nei
 • GSK