JORD310 Jordforurensning og bærekraft

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Åsgeir Rossebø Almås

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Total arbeidsmengde: 250 timer. Forelesninger + arbeid i grupper + diskusjon av arbeidet i grupper: 50 timer. Egeninnsats: 200 timer (forberedelse, videre arbeid med gruppearbeidet, forberedelse av presentasjoner og diskusjoner, utarbeide essay).

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

For å ivareta jordas funksjon også for fremtidige generasjoner må bærekraftig bruk stå i fokus. Dette skyldes at jord er sentral for mange økosystem tjenester som samfunnet er avhengig av, og derfor en av de viktigste naturressursene vi som mennesker forvalter. Dette forvalteransvaret innebærer kunnskap om hvordan menneskelig aktivitet påvirker jord som økosystem og emnet dekker derfor følgene aktuelle tema: Metaller: kilder, modellering av tilstandsformer i jord, spredning, biotilgjengelighet, effekter på planter og mikroorganismer, tålegrenser, remediering. Organiske kjemikalier i miljøet: oppførsel av organiske kjemikalier i miljøet med søkelys på risiko, nedbrytning samt jord/vann remediering. Klimaendringer og terrestrisk karbon: søkelys på klimatiske og terrestriske faktorer som styrer fotosyntese og respirasjons betydningen for karbon i jord. Transport av forurensninger: identifisere og modellere transportveier av forurensninger i nedbørfeltet, beste forvaltningsalternativer for å redusere miljøforurensning. Jordforsuring og klimagassutslipp: som følge av økt nedfall av nitrogen og svovel Hvert tema: 10 timer (4t forelesning, 4t arbeid i grupper under veiledning, 2t presentasjon og diskusjon av vitenskapelige publikasjoner).

Dette lærer du

Etter å ha bestått eksamen besitter studenten følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap:

Studenten skal kunne anvende kunnskap om jord som et økosystem, med spesiell vekt på systemets robusthet og resiliens til å analysere hvordan terrestriske økosystemer reagerer på antropogene påvirkninger som forurensning (organiske forbindelser og spormetaller), næringsstoffer (NPK), endret arealbruk og klimaendring. Studenten skal kunne syntetisere slik kunnskap vil å vurder effekten av antropogene påvirkninger på jordhelse og flere av FN’s bærekraftsmål.

Ferdigheter:

Gjennom forelesninger, gruppearbeid med påfølgende muntlige presentasjoner og innlevering av populærvitenskapelig arbeid i form av essay, skal studenten kunne bearbeide og analysere vitenskapelig data og publikasjoner til å vurdere og kommunisere naturvitenskapelige sammenhenger.

 • Emnets søkelys på fem tema (organiske forurensninger; uorganiske forurensninger (spore metaller); fosfor forurensning; nitrogen, jordforsuring, og klimagasser; jord karbon og klima endring) er tverrfaglig og krever innhenting og bruk av faktakunnskap fra ulike kilder. Forelesningene brukes til faktaformidling og dialog for å fremme en god kobling med tidligere emner, men er også viktig for å gi emnet den nødvendige enhetlige profil. Gruppearbeid brukes til fordypning i deler av emnet. Resultatet fra dette arbeidet legges fram for diskusjon. Gruppen presenterer også en utlevert vitenskapelig artikkel for hver av de fem temaene. På individuell basis skriver studentene et populærvitenskapelig essay (maks. 500 ord) for hver av de fem utleverte artiklene.
 • Deler fra boka Soils and Environmental Quality (Pierzynski, G.M., Sims, J.T. Vance, G.F. 3. utgave 2005) og utvalgte publikasjoner fra den internasjonale litteraturen.
 • MILJØ200.
 • Samlet vurdering:

  • Muntlig slutteksamen teller 60%.
  • Mappevurdering (40%) bestående av innleverte 5 essay hvorav studenten velger 3 for mappeevaluering (30 %), muntlig deltagelse og presentasjon av vitenskapelige arbeider i løpet av semesteret teller 10%.

  Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

  Karakterregel: A-E / Ikke bestått  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor vil bli involvert i planlegging, gjennomføring og revidering (evaluering) av emnet. Sensor deltar på muntlig eksamen.
 • Obligatorisk oppmøte til første forelesning. Innmelding i gruppe like etter oppstart og deltagelse i gruppearbeid gjennom hele semesteret.
 • Forelesninger: 20 timer. Arbeid i grupper under veiledning: 20 timer. Presentasjon og diskusjon av vitenskapelige arbeider: 10 timer.
 • M-MILJØ
 • Realfag