Course code JORD310

JORD310 Jordforurensning og bærekraft

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Åsgeir Rossebø Almås
Medvirkende: Gudny Okkenhaug, Tore Krogstad, Gerard Cornelissen, Jan Mulder
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MINA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Metaller: kilder, modellering av tilstandsformer i jord, spredning, biotilgjengelighet, effekter på planter og mikroorganismer, tålegrenser, remediering. Organiske kjemikalier i miljøet: skjebnen til organiske kjemikalier i miljøet med fokus på jord og vann remediering. Klimaendringer: terrestriske og akvatiske prosesser med fokus på karbon Fosfor i jord og på nedbørfeltskala. Jordforsuring of klimagassutslipp som følge av økt nedfall av nitrogen og svovel Hvert tema: 10 timer (4t forelesning, 4t arbeid i grupper under veiledning, 2t presentasjon og diskusjon av vitenskapelige publikasjoner).
Læringsutbytte:
Skal forstå hvordan jordsmonn (samt nedstrøms-effekter på planter, vann og atmosfære) påvirker og blir påvirket av ulike stressfaktorer. Skal ha en grundig forståelse av hvordan terrestriske økosystemer reagerer på antropogene påvirkninger på jordsmonnet som forurensning (organiske forbindelser og spormetaller), næringsstoffer (NPK), endret arealbruk og klimaendring. Dette nødvendiggjør en dyp forståelse av jord som et økosystem, med spesiell vekt på systemets robusthet og resiliens. Viktigheten av jordhelse for bærekraftsmålene.
Læringsaktiviteter:
Emnet fokuserer på fem tema (organiske forurensninger; uorganiske forurensninger (spore metaller); fosfor forurensning; nitrogen, jordforsuring, og klimagasser; jord karbon og klima endring) er tverrfaglig og krever innhenting og bruk av faktakunnskap fra ulike kilder. Forelesningene brukes til faktaformidling og dialog for å fremme en god kobling med tidligere emner, men er også viktig for å gi emnet den nødvendige enhetlige profil. Gruppearbeid brukes til fordypning i deler av emnet. Resultatet fra dette arbeidet legges fram for diskusjon. Gruppen presenterer også en utlevert vitenskapelig artikkel for hver av de fem temaene. På individuell basis skriver studentene et populærvitenskapelig essay (maks. 500 ord) for hver av de fem utleverte artiklene.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Deler fra boka Soils and Environmental Quality (Pierzynski, G.M., Sims, J.T. Vance, G.F. 3. utgave 2005) og utvalgte publikasjoner fra den internasjonale litteraturen.
Forutsatte forkunnskaper:
MINA200.
Anbefalte forkunnskaper:
JORD200, JORD210, VANN200.
Obligatorisk aktivitet:
Essayene inngår som en obligatorisk aktivitet i emnet, der alle essays må godkjennes for å få godkjent obligatoriske aktiviteter.
Vurderingsordning:
Muntlig slutteksamen 50% og muntlig presentasjon av vitenskapelige arbeider 50%. Begge deler må være bestått. Karakterregel A-E / Ikke bestått
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, gjennomføring og revidering (evaluering) av emnet. Sensor deltar på muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde: 300 timer. Forelesninger + arbeid i grupper + diskusjon av arbeidet i grupper: 50 timer. Egeninnsats: 250 timer (forberedelse, viderearbeid med gruppearbeidet, forberedelse av presentasjoner og diskusjoner, utarbeide essay).
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer. Arbeid i grupper under veiledning: 20 timer. Presentasjon og diskusjon av vitenskapelige arbeider: 10 timer.
Eksamensdetaljer: :