Course code JORD310

JORD310 Globale og lokale forurensninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jan Mulder
Medvirkende: Åsgeir Rossebø Almås, Gudny Okkenhaug, Tore Krogstad, Gerard Cornelissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MINA.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Metaller: kilder, modellering av tilstandsformer i jord, spredning, biotilgjengelighet, effekter på planter og mikroorganismer, tålegrenser, remediering. Organiske kjemikalier i miljøet: skjebnen til organiske kjemikalier i miljøet med fokus på jord og vann remediering. Klimaendringer: terrestriske og akvatiske prosesser med fokus på karbon Fosfor i jord og på nedbørfeltskala. Nitrogen og svovel - en økologisk støkimetrisk tilnærming: vurdere hvordan balnsen mellom energi, nitrogen og svovel påvirker og blir påvirket av organismer og deres samspill i økosystemet Hvert tema: 10 timer (4t forelesning, 4t arbeid i grupper under veiledning, 2t presentasjon og diskusjon av vitenskapelige publikasjoner).
Læringsutbytte:
Skal forstå hvordan ulike jordsmonn virker som reaktorer i de biogeokjemiske kretsløpene. Skal ha en grundig forståelse av hvordan terrestriske økosystemer reagerer på antropogene påvirkninger på jordsmonnet som forurensning (organiske forbindelser og spormetaller), næringsstoffer (NPK), endret arealbruk og klimaendring. Dette nødvendiggjør en dyp forståelse av jord som et økosystem, med spesiell vekt på systemets robusthet.
Læringsaktiviteter:
Emnet er tverrfaglig og krever innhenting og bruk av faktakunnskap fra ulike kilder. Forelesningene brukes til faktaformidling og dialog for å fremme en god kobling med tidligere emner, men er også viktig for å gi emnet den nødvendige enhetlige profil. Gruppearbeidene brukes til fordypning i deler av emnet. Resultatet fra dette arbeidet legges fram til diskusjon. Hver student presenterer en utlevert vitenskapelig artikkel for hvert av de fem temaene. Det skrives et populærvitenskapelig essay på maksimalt 500 ord for hver av de fem utleverte artiklene.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Deler fra boka Soils and Environmental Quality (Pierzynski, G.M., Sims, J.T. Vance, G.F. 3. utgave 2005) og utvalgte publikasjoner fra den internasjonale litteraturen.
Forutsatte forkunnskaper:
MINA200.
Anbefalte forkunnskaper:
JORD200, JORD210, VANN200.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Slutteksamen (muntlig) 50%. Tre utvalgte essays 35%. Presentasjon av vitenskapelige arbeider 15% Alle deler må være bestått.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, gjennomføring og revidering (evaluering) av emnet. Sensor deltar på muntlig eksamen og sensurerer de tre utvalgte essay.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde: 300 timer. Forelesninger + arbeid i grupper + diskusjon av arbeidet i grupper: 50 timer. Egeninnsats: 250 timer (forberedelse, viderearbeid med gruppearbeidet, forberedelse av presentasjoner og diskusjoner, utarbeide essay).
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer. Arbeid i grupper under veiledning: 20 timer. Presentasjon og diskusjon av vitenskapelige arbeider: 10 timer.
Eksamensdetaljer: To muntlig prøver: A - E / Ikke bestått