Course code JORD213

JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Åsgeir Rossebø Almås
Medvirkende: Valentina Zivanovic
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.  
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokk.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Utvekslingsstudenter som følger SIUs utvekslingsprogram samt masterstudenter i M-MINA studieretning sustainable water and sanitation, health and development.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet inkluderer forelesninger om jord, teori om jordanalyser og hvordan slike analyser brukes for å vurdere miljøkonsekvenser eller brukes som verktøy i gjødslings- og kalkingsrådgivning. Følgende øvelser og analyser gjennomføres i laboratorium: God laboratoriepraksis, teori om innhenting av jord og planteprøver, forbehandling av jord og planteprøver (tørking, sikting og oppmaling). Bestemmelse av tørrstoff, glødetap, kornfordeling. Analyser av sentrale jordfysiske (jordtetthet, vannretensjon) og jordkjemiske parametere (pH, plantetilgjengelig K, Mg, Ca, og P, and Cu samt løst NO3- and NH4+) vil bli demonstrert for og delvis utført av studentene selv. Den siste uken settes av til at studentene kan fordype seg i agronomisk relaterte jord og planteanalyser, eller miljørettede jord og spesieringsanalyser. Den siste uken vil inkludere en kombinasjon av laboratorieøvelser og demonstrasjoner av metoder hvor eksisterende data kan benyttes for studentenes egen læring.
Læringsutbytte:

Etter endt emne skal studentene kunne:

1) gjennomføre prøvetaking av jord og planteprøver i henhold til god praksis, samt gjennomføre prøvetaking og velge metoder som er best egnet under ulike forhold.

2) Opparbeide jord og planteprøver for analyser ved bruk av standard metoder og instrumenter.

3) Gjennomføre enkle jordkjemiske og jordfysiske analyser.

4) Evaluere kvaliteten og usikkerhetene til egne jord og planteanalyser.

5) Evaluere egnetheten av egne metoder og resultater for å bestemme plantetilgjengelighet og miljøkonsekvenser av målte parametere.

Læringsaktiviteter:
Studentaktivitetene fordeler seg mellom deltagelse på daglige forelesninger som etterfølges av enten demonstrasjoner eller studentøvelser samt journalskriving. Det avsettes tid i kursperioden til at studentene kan arbeide med å skrive og fullføre laboratoriejournaler. Studentene vil arbeide i mindre grupper med øvelsene og for journalføringene.
Pensum:

-Klute, A. 1986. Methods of soil analysis. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. -Westerman, R.L. 1990. Soil testing and plant analysis. Third edition. Soil Science Society of America, USA: 400pp. -Assouline, S., Tessier, D. & Bruand, A. 1998. A conceptual model of the soil water retention curve. Water Resources Research34, 223-231, doi:10.1029/97wr03039. -Perrier, E., Rieu, M., Sposito, G. & de Marsily, G. 1996. Models of the water retention curve for soils with a fractal pore size distribution. Water Resources Research 32, 3025-3031, doi:10.1029/96wr01779. -Børrensen, T. 2011. Pore size distribution and pF-analsis. Department of Plant and Environmental Sciences, Norwegian University for Life Sciences. -Sparks D.L., 1996. Methods of soil analysis. Part 3: Chemical methods. Soil Science Society of America, USA.

-Relevant litteratur presentert i Canvas

Forutsatte forkunnskaper:
JORD230 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere samtlige laboratoriejournaler, og delta ved samtlige laboratorieøvelser og demonstrasjoner.
Vurderingsordning:
Lærere ved kurset vurderer laboratoriejournalene (gruppevis). Karakter Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Emnet er særlig fokusert for studenter som fra Kina og Zambia som følger SIUs utvekslingsprogram samt engelskspråklige studenter på M-MINA studieretning sustainable water and sanitation, health and development.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 150 timer: fordelt mellom forelesninger (25%), demonstrasjoner (25%), øvelser og journalføring (50%).
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studiepoengreduksjon på 5 studiepoeng mot JORD212.  
Undervisningstid:
Om lag 112 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått