Course code JORD212

JORD212 Jordanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Tore Krogstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Hvert år.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA, M-PV, B-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter forelesninger om jordanalyseteori og om hvordan jordanalyser brukes i landbruket som et hjelpemiddel til gjødslings- og kalkingsveiledning. På laboratoriet gjennomføres følgende jordanalyser: Forbehandling av jord, volumvektbestemmelse, tørrstoff- og glødetapbestemmelse, kornfordelingsanalyse, pH analyse, analyse av lettløselig (plantetilgjengelig) kalium, magnesium, kalsium og fosfor, bestemmelse av nitrat og ammonium, og bestemmelse av kopper som mikronæringsstoff.
Læringsutbytte:

Studentene skal kunne:

Kunnskap

Analyser hvilke prøvetakingsstrategier og metoder som er best egnet til formålet

Analysere usikkerhet og kvalitet på jordanalyseresultater

Analysere jordanalyseresultatene opp mot plantetilgjengelighet og forurensningspotensial

Ferdighet

Ta jordprøver, forbehandle og analysere disse for plantetilgjengelige næringsstoff

Generell kompetanse

Argumentere for betydningen av jordprøver for best mulig balansert gjødsling og minst mulig miljøbelastning

Læringsaktiviteter:
Emnet er fordelt med ca 50% av tiden til forelesninger og 50% til arbeid på laboratoriet under veiledning av lærer og ingeniører.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål og diskusjon i vanlig kontortid samt på email.
Pensum:
Kunngjøres i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD230 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorierapporter for alle øvelser må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Laboratorierapportene leveres som grupperapporter.
Vurderingsordning:

Mappevurdering:

  • Semesteroppgave (gruppevise laboratorierapporter) teller 40%.
  • Avsluttende muntlig eksamen teller 60%.

Begge deler må bestås for å bestå emnet.

Karakterregel: A-E / Ikke bestått.

Sensor:
Semesteroppgave (gruppevise laboratorierapporter) evalueres av faglærer. Muntlig eksamen evalueres av ekstern sensor sammen med faglærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats på 125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studiepoengreduksjon på 5 studiepoeng mot JORD213.
Undervisningstid:
26 timer forelesning og 26 timer laboratoriearbeid. Forelesninger og øvelser konsentreres til 4 t sammenhengende på en dag pr uke.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer