Course code JORD210

JORD210 GIS og dynamisk modellering i jord

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Jan Mulder
Medvirkende: Line Tau Strand, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Jord klassifisering: Forelesninger og øvelser om jordklassifisering, diagnostiske sjikt (egenskaper), regional fordeling. Bruk av informasjon om regional og globale databaser. Bruk av nøkler for jord klassifisering, tolkning og navngivning basert på de mest vanlige klassifiseringssystemer som for eksempel FAO 1974/1998, World Reference Base, 2006 og Soil Taxonomy (USA), 1999.

Romlig variabilitet og GIS: Forelesninger og øvelser i geostatistikk og enkle GIS modeller. I forelesningene fokuseres det på geostatistiske redskaper og hvordan de koples til GIS. Case studies brukes for å lage kart og tolke variabilitet med hensyn til ulike økosystem tjenester.

Prosessmodellering i jord-systemer: Forelesninger og praktiske øvelser på pc, ved hjelp av det objekt-orienterte program Vensim. Fokus på jordprosesser som for eksempel karbon og nitrogen omsetninger ved bruk av 0., 1. og 2. ordens reaksjoner, samt Michaelis-Menten kinetikk. I tillegg fokuseres det på modellering av nedbrytning av organiske forurensing som plantevernmidler og forenklede transport modeller for vann på nedbørfeltskala. Model parameterisering, sensitivitets- og scenarioanalyse er også en del av kurset.

Læringsutbytte:

Hovedmålet er å gi studenter redskaper for å forstå og presenter komplekse prosesser i jord, som regulerer jordas egenskaper og som er viktig for nedstrømseffekter (for eksempel på vann kvalitet og klima). Det fokuseres på romlig-variable effekter, viktig for bærekraftig bruk og forvaltning av ulike økosystemer. Gi studenter ferdigheter mht problemløsning og kritisk tenkning nødvendig for optimal jordforvaltning.

Ved fullført kurs vil studentene kunne

1.      (klassifisering): beskrive lokal, regional og global fordeling og bruk av ulike jordtyper, samt forklare de viktigste jordegenskaper, basert på klassifiseringens navn-inndeling

2.      (romlig fordeling og GIS): gjennomføre enkel geostatistikk (regression-kriging, semi-variogram, kontinue og klasse variabler), forstå de viktigste GIS funksjoner (lagre, manipulere, anlysere, og presentere romlige data), GIS verktøy mht problemløsning innen jord forvaltning

3.      (prosessmodellering): formulere, løse og anvende enkle modeller for viktige jordprosesser, vise innsikt i kvantitative kausale sammenhenger i jord (vann og plantesystemer), implementere, tolke og presenter modell sensitivitet og senario analyser

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser (på datasal). 4 timer per uke.
Læringsstøtte:

1. Introduksjonsforelesninger.

2. Hand-outs og øvelser.

3. Datasal og veiledning fra involverte lærere.

Pensum:
Utdelt litteratur og software-manualer.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD200.
Obligatorisk aktivitet:
 Alle fire innleveringsoppgaver må bestås.
Vurderingsordning:
Fire innleveringsoppgaver i løpet av semesteret, alle fire innleveringsoppgavene må bestås. Den siste innleveringsoppgaven er basert på en syntese av all stoff fra emnet og teller for 75% av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor sensurerer den siste innleveringsoppgave
Merknader:
Mer informasjon kan fås ved henvendelse til en av de kursansvarlige.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

JORD201 -5 ECTS studiepoengreduksjon.

JORD251 -2 ECTS studiepoengreduksjon.

Undervisningstid:
Forelesninger og øvinger veksler og foregår i forelesningssal og datarom. 4 timer i uka.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått