Course code JORD210

JORD210 GIS og dynamisk modellering i jord

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Jan Mulder
Medvirkende: Danielle Mei Pearce, Line Tau Strand, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-MILJØ, M-MILJØ.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av tre deler, jord klassifisering, romlig variabilitet og GIS samt dynamisk prosessmodellering i jord-plantesystemer. Jordklassifiseringsdelen fokuserer på diagnostiske sjikt (egenskaper) i jord og bruk av informasjon om regional og globale databaser. Bruk av nøkler for jord klassifisering, tolkning og navngivning basert på de mest vanlige klassifiseringssystemer som for eksempel FAO 1974/1998, World Reference Base, 2006 og Soil Taxonomy (USA), 1999. Emnets del om romlig variabilitet i jord og GIS tar for seg bruk av geostatistikk og enkle GIS modeller. Case studies brukes for å lage kart og tolke variabilitet med hensyn til ulike økosystem tjenester. Prosessmodellering i jord-plantesystemer er basert på objekt-orientert programmering i Vensim. Emnet gir en innføring i bruken av Vensim gjennom noen utvalgte prosesser i jord - plantesystemer. Fokus på jordprosesser som for eksempel karbon og nitrogen omsetninger ved bruk av 0., 1. og 2. ordens reaksjoner, samt Michaelis-Menten kinetikk. I tillegg fokuseres det på modellering av nedbrytning av organisk forurensing (plantevernmidler) i ulik jordsmonn. Model parameterisering, sensitivitets- og scenarioanalyse er en del av emnet.
Læringsutbytte:

Etter avsluttet emne skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Studentene kan gjenkjenne diagnostiske sjikt i jorda og anvende dem i ulike jordklassifiseringssystemer, samt forklare de viktigste jordegenskaper, basert på klassifiseringens navn-inndeling.  De forstår prinsippene bak ulike (enkle) geostatistiske teknikker og dynamisk prosessmodellering.

Ferdigheter

Etter avsluttet emne kan studenten integrere de tre ulike redskapene (se under) for å analysere effekten av menneskelig inngrep  på landskapsnivå, viktig for bærekraftig bruk og forvaltning av økosystemer.

 • Jord klassifisering
  • Klassifisering av jordprofiler ihht internasjonale klassifiseringssystemer
  • Å finne og å tolke viktige jord egenskaper og karakteristikker ut ifra klassifiserings nomenklatur.
 • Romlig variabilitet og GIS
  • Behandling av jord data ved hjelp av nøkkel funksjoner inne GIS (lagre, manipulere, analysere, og presentere romlige data)
  • Utvikling av ferdigheter innen problem-løsning og kritisk tenkning nødvendig for å kunne bruke GIS for karakterisering, bruk og forvaltning av jord.
  • Gjennomføring av enkel geostatistikk (regresjon-kriging, semi-variogram, kontinue og klasse variabler)
 • Prosessmodellering
  • Å formulere, løse, anvende og presentere enkle modeller for viktige prosesser i jord og økosystemer
  • Å bruke prosessmodellering for å uttrykke kvantitative kausale sammenhenger i jord (vann, og plante) systemer.
  • Å implementere, tolke og presentere modell sensitivitet og scenarioanalyser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser (på datasal). 4 timer per uke.
Læringsstøtte:

1. Introduksjonsforelesninger.

2. Hand-outs og øvelser.

3. Datasal og veiledning fra involverte lærere.

Utenom de oppsatte møter vil lærere være tilgjengelig i kontortid.

Pensum:
Software manualer (GIS og Vensim) samt utdelt litteratur på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD100, JORD200.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
 De første to av i alt tre innleveringer må være bestått før siste innlevering.
Vurderingsordning:

En innlevert oppgave.

Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor sensurerer den siste (3.) innleveringsoppgave
Merknader:
Mer informasjon kan fås ved henvendelse til en av de kursansvarlige.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

JORD201 -5 ECTS studiepoengreduksjon.

JORD251 -2 ECTS studiepoengreduksjon.

Undervisningstid:
Forelesninger og øvinger veksler og foregår på datasal. 4 timer i uka.
Eksamensdetaljer: Innlevering 3: Bestått/ Ikke bestått