Course code INN345

INN345 Mentoring i praksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Matthew Patrick James Lynch
Medvirkende: Elin Kubberød, Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet har undervisning i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i høst parallellen. 
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon har førsterett til emnet. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet bygger på rammene som er gitt av peer-mentor programmet ved master i Entreprenørskap og Innovasjon. Gjennom emnet får studentene en unik mulighet til å trene opp og utvikle sine mentor- og veilederegenskaper innenfor sitt felt. Slike ferdigheter er etterspurte og undervurderte soft skills i arbeidslivet, og vil styrke studentenes evne til å kunne veilede, kommunisere og løse medmenneskelige konflikter i deres fremtidige jobb. Emnet er tett knyttet til INN340 Entreprenørskap i praksis og mentorene i dette emnet utvikler sine ferdigheter i mentoring gjennom å delta som likemann (peer)- mentorer for innovasjonsteam i INN340.

Emneinnhold:

 • Mentorering i entreprenørskap og innovasjon
 • Mentoreringsprosessen og dens rammer
 • Mentorroller og funksjoner i likemanns-mentoring (peer mentoring)
 • Kjerneferdigheter i mentoring (aktiv lytting, virkningsfulle spørsmål, den vanskelige samtalen, effektiv kommunikasjon)
 • Egen refleksjon rundt personlig styrker og fallgruver i rolle som mentor

Målet med emnet er å styrke studenten i rollen som en mentor og utvikle ferdigheter for å kunne støtte andre i lærings- og utviklingsprosesser. Emnet gir først og fremst trening i praktiske mentoreringsferdigheter og vil ta for seg sentrale begreper fra forskning og faglitteraturen. En forutsetning for emnet er kontinuerlig mulighet for å praktisere mentorskap gjennom semesteret. Emnet består derfor av en praksisperiode med deltakelse på minst tre undervisningsdager (presentasjoner) i løpet av INN340s varighet, samt oppfølging som mentor av et tilegnet team hvor du bidrar aktivt til å følge opp og veilede teamets arbeid som deres dedikerte mentor. I tillegg legges det opp til 3 heldags-undervisningssamlinger i mentoring. Det legges gjennomgående opp til refleksjon over praksis. Samling 3 vil være en erfaringsdeling og evaluering.

Læringsutbytte:

Etter fullført emne har studenten ervervet seg følgende:

Kunnskaper:

 • Kunne gjøre rede for betydning og relevans av mentoring for innovatører og entreprenører
 • Kunne forstå og se relevans av ulike roller og funksjoner i mentoring i entreprenørskap
 • Ha god kjennskap til ulike kjerneferdigheter i mentoring
 • Ha kunnskap om hva som hemmer og fremmer læring og gode teamprosesser gjennom mentoring
 • Kunnskap og refleksjon rundt egne styrker og svakheter som mentor

Ferdigheter for å:

 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre mentoring
 • anvende og tilpasse utvalgte mentorfunksjoner til situasjon
 • kunne gi virkningsfull tilbakemelding som bidrar til positiv utvikling på profesjonelt og personlig plan
 • kunne gjennomføre utfordrende samtaler gjennom effektiv kommunikasjon

Generell kompetanse som gjør studenten i stand til å:

 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon som mentor
 • analysere og reflektere over egne mentorerfaringer på en konstruktiv måte sammen med andre peer-mentors og fagansvarlig
 • reflektere over betydningen av situasjonsbestemte faktorer og faktorer ved mentee/team som kan påvirke utfall av mentorens innvirkning
 • bidra til å videreutvikle peer-mentorprogrammet i tett dialog med fagansatte
Læringsaktiviteter:
Læringsaktivitetene vil bestå av praksis som mentor, seminarer, egenstudier og egen refleksjon. Det arrangeres 7 mentoring-seminarer; to seminar i begynnelsen av semesteret og jevnlig gjennom rest av semster.
Læringsstøtte:
Det vil gis faglig veiledning og oppfølging av emneansvarlige, samt mulighet for praksisrefleksjon i seminarer.
Pensum:

Mentor- mentoring i teori og praksis. Av Petter Mathisen

Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner viktige ferdigheter for coacher, rådgivere, veiledere og terapeuter. Av Kvalsund, Ragnvald

Artikler om mentoring innenfor entreprenørskap blir annonsert på Canvas

Anbefalte forkunnskaper:
INN340 Entreprenørskap i praksis 
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter er deltakelse på de 7 seminarene.

Levering av tre refleksjonslogger

Delta på 3 veilednings-/tilbakemeldingsøkter i INN340 eller annet godkjent kurs (skriftlig godkjenning for veiledning av andre kurs kan fås fra kursansvarlig)

Vurderingsordning:
Mappevurdering: Mappen består av deltakelse i ekspertpanel på minimum 3 presentasjoner i INN340 (som innebærer å følge et team i entreprenøriell praksis i løpet av semesteret) samt presentasjon og deltakelse på et refleksjonsseminar med erfaringsdeling. I tillegg en skriftlig refleksjonsrapport.
Sensor:
Ekstern sensor blir brukt for å kvalitetssikre vurderingsordningen. 
Normert arbeidsmengde:
250 timer. Mentoring i praksis: 75 timer, deltakelse i seminarer og forberedelse 75 timer, selvstudium: 100 timer.
Opptakskrav:
Fullført bachelorgrad. Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon har prioritert.
Undervisningstid:
Det arrangeres 7 mentoring-seminarer; to seminar i begynnelsen av semesteret og jevnlig gjennom rest av semster.  
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått