Course code INN340

INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningsutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Nils Magne Killingberg
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Formålet med kurset er å gi studentene en innføring i hva entreprenørskap innebærer i praksis gjennom å arbeide i team med reelle forretningscase for gründere og eksterne samarbeidspartnere. Kurset tar for seg begreper og metoder innenfor praktisk entreprenørskap, Lean startup og forretningsmodellering, samt deres relasjon til teori og praksis . Stikkord for kurset:  Entreprenørskap og innovasjon; Ideutvikling; Kundeutvikling; Interne og eksterne analyser;  Forretningsplanlegging;  Forretningsmodell; Utforming og implementering av innovasjonsstrategier; Markedsføring i oppstartsfaser, markedsstrategi, markedsplan; Økonomi og finansiering; Fortjenestemodeller og en modul i sentrale entreprenørskapsteorier.
Læringsutbytte:

Kurset skal gi studentene en fordypning i utvalgte emner innen entreprenørskap og innovasjon, med hovedvekt på kundefokusert forretningsplanlegging og utforming av forretningsstrategier. Studentene skal bruke denne kunnskapen til å lage en forretningsstrategi for en konkret bedrift eller forretningsmulighet. Studentene skal gjennom ekskursjoner få kjennskap til bedrifter og viktige miljøer og aktører som arbeider med entreprenørskap og innovasjon i og utenfor universitetet.

Kunnskaper: 

 • Beskrive hva som skiller en forretningsidé fra andre ideer, forstå skalering av forretningsideer
 • Kunne beskrive en forretningsmodell
 • Beskrive metoder og teknikker som brukes i utvikling og testing av en forretningsidé
 • Kjenne til muligheter innenfor kommersialisering av forskning
 • Beskrive, gjøre rede for og analysere innovasjons-og entreprenørskapsteori opp mot praksis.

Ferdigheter: 

 • Utvikle en idé til et fullverdig forretningscase og beskrive denne gjennom en forretningsstrategi
 • Lære seg å ta aktivt i bruk viktige prinsipper og innovasjonsmetodikker innenfor feltet
 • Planlegge og utføre tester av ideen på potensielle kunder og gjøre enkle økonomiske kalkyler
 • Legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og muntlig
 • Innhente relevant informasjon fra kilder som oppdragsgiver, konkurrenter, kunder og markedet, og bearbeide og evaluere informasjonen for å kunne utforme et bedre beslutningsgrunnlag
 • Bidra til nye og kreative løsninger med hensyn på kundebehov, marked og lønnsomhet for en forretningsidé
 • Bruke teori for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet og kunne treffe begrunnede valg

Generell kompetanse:

 • Arbeide selvstendig som frittstående konsulenter med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk forretningscase med forankring i næringsliv eller forskning
 • Fungere og arbeide i tverrfaglige prosjektteam, kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv, løse team konflikter
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
 • Kommunisere og presentere arbeid på en overbevisende måte
 • Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Sentralt i kurset er team-arbeidet og dette vektlegges som et viktig element ved læreprosessen. Videre vil det bli lagt vekt på problembasert læring gjennom oppgaver, testing/eksperimentering og presentasjoner. Det forutsettes at studentene møter til kursdagene, da dette ikke kan kategoriseres som tradisjonelle forelesningner. Her vil det foregå mye workshops hvor det presenteres og trenes på ulike verktøy.
Læringsstøtte:

Studentteamene vil tildeles en mentor fra andre års entreprenørskapsstudenter, som vil støtte teamene med fokus på entreprenøriell læring.  Studentene har utarbeidet en teamkontrakt som regulerer deltakelse og arbeid med prosjektet. Hver av gruppemedlemmene signerer denne og kontrakten godkjennes av ansvarlige lærere. Brytes retningslinjene i kontrakten av en gruppedeltaker, må teamet innkalle til og gjennomføre et møte med mentor og emneansvarlige hvor alle teammedlemmene er tilstede. Emneansvarlige tar den endelige avgjørelsen om videre prosess og arbeidsmåter. Våre samarbeidspartnere: Eik Ideverksted, Ard innovation, Inkubator Ås, StartupLab, Forskningsparken, Oslo MedTech, lokale og regionale bedrifter og gründere.

Canvas

Pensum:

Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves: Business Model Generation, 2010. Hoboken, N.J. : Wiley. ISBN: 978-0470-87641-1. Finnes som E bok: (ISBN: 9780470901038).

Bager, Evald et al.: Entrepreneurship in theory and practice - Paradoxes in play (2012), Edward Elgar Publishing Limited

Annen kurslitteratur legges ut på Canvas og vil oppgis ved kursoppstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende. Motivasjon for å jobbe praktisk
Anbefalte forkunnskaper:
INN210 Nyskaping.
Obligatorisk aktivitet:

Gjennomføring og muntlig presentasjon av fire oppgaver i team med tilbakemelding og vurdering fra mentorer og fagansvarlig, hvorav en av disse oppgavene presenteres for et ekspertpanel (Hopp liten bakke). Deltakelse på ekskursjoner i regi av fagansvarlige.  For å kunne gå opp til eksamen må alle de obligatoriske oppgavene være godkjent. Ved gjentakende fravær vil fagansvarlig vurdere mulighet for individuell leveranse og presentasjon av endelig prosjektrapport for studenter som ikke bidrar til et samlet klassemiljø og teamarbeid. Aktuelle studenter vil få en tydelig tilbakemelding om hvis så er tilfelle og mulighet for å korrigere atferd før man vurderer slike tiltak.

Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldig til neste gang emnet tilbys. 

Vurderingsordning:

En samlet karaktervurdering som inkluderer en prosjektoppgave inkludert muntlig forsvar av prosjektoppgaven i team ovenfor et ekspertpanel, samt en individuell skriftlig refleksjonsrapport.

Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet. For å kunne gå opp til eksamen må alle de obligatoriske innleveringsoppgavene være godkjent.

Sensor:
Ekstern sensor vil vurdere endelig prosjektrapport og presentasjon ovenfor ekspertpanelt, samt endelig refleksjonsrapport. 
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:

GSK

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon.

Overlapp:
Emnet overlapper 10 studiepoeng med INN341 Entreprenørskap i praksis - Digital forretningstransformasjon.
Undervisningstid:
Workshops 2 dager per uke. Antall timer vil variere fra uke til uke. I tillegg vil det bli arrangert ekskursjoner, seminarer og gruppearbeid. Det forutsettes jevnt og selvstending arbeid i team gjennom hele semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått