Course code INN340

INN340 Entreprenørskap i praksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Nils Magne Killingberg
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Studenter opptatt på masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Formålet med kurset er å gi studentene en innføring i hva entreprenørskap innebærer i praksis gjennom å arbeide i team med reelle forretningscase for gründere og eksterne samarbeidspartnere. Kurset tar for seg begreper og metoder innenfor praktisk entreprenørskap, design thinking, lean start up og forretningsmodellering og deres relasjon til teori og praksis . Stikkord for kurset:  Entreprenørskap og Innovasjon: Ideutvikling: Kundeutvikling: Interne og eksterne analyser: Forretningsplanlegging: Forretningsmodell: Utforming og implementering av innovasjonsstrategier: Markedsføring, markedsstrategi, markedsplan: Økonomi og finansiering: Fortjenestemodeller og en modul i sentrale entreprenørskapsteorier.
Læringsutbytte:

Kurset skal gi studentene en fordypning i utvalgte emner innen entreprenørskap og innovasjon, med hovedvekt på kundefokusert forretningsplanlegging og utforming av forretningsstrategier. Studentene skal bruke denne kunnskapen til å lage en forretningsstrategi for en konkret bedrift eller forretningsmulighet. Studentene skal gjennom ekskursjoner få kjennskap til bedrifter og viktige miljøer og aktører som arbeider med entreprenørskap og innovasjon i og utenfor universitetet.

Kunnskaper: 

 • Beskrive hva som skiller en forretningsidé fra andre ideer, forstå skalering av forretningsideer
 • Kunne beskrive en forretningsmodell
 • Beskrive metoder og teknikker som brukes i utvikling og testing av en forretningsidé
 • Kjenne til muligheter innenfor kommersialisering av forskning
 • Beskrive, gjøre rede for og analysere innovasjons-og entreprenørskapsteori opp mot praksis.

Ferdigheter: 

 • Utvikle en idé til et fullverdig forretningscase og beskrive denne gjennom en forretningsstrategi
 • Lære seg å ta aktivt i bruk viktige prinsipper og innovasjonsmetodikker innenfor feltet
 • Planlegge og utføre tester av ideen på potensielle kunder og gjøre enkle økonomiske kalkyler
 • Legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og muntlig
 • Innhente relevant informasjon fra kilder som oppdragsgiver, konkurrenter, kunder og markedet og bearbeide og evaluere informasjonen for å kunne utforme et bedre beslutningsgrunnlag
 • Bidra til nye og kreative løsninger med hensyn på kundebehov, marked og lønnsomhet for en forretningsidé
 • Bruke teori for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet og kunne treffe begrunnede valg

Generell kompetanse:

 • Arbeide selvstendig som frittstående konsulenter med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk forretningscase med forankring i næringsliv eller forskning
 • Fungere og arbeide i tverrfaglige prosjektteam, kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv, løse team konflikter
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
 • Kommunisere og presentere arbeid på en overbevisende måte
 • Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Sentralt i kurset er team-arbeidet og dette vektlegges som et viktig element ved læreprosessen. Videre vil det bli lagt vekt på problembasert læring gjennom oppgaver, testing/eksperimentering og presentasjoner. Det forutsettes at studentene møter til kursdagene, da dette ikke kan kategoriseres som tradisjonelle forelesningner. Her vil det foregå mye workshops hvor det presenteres og trenes på ulike verktøy.
Læringsstøtte:

Studentteamene vil tildeles en mentor fra andre års entreprenørskapsstudenter, som vil støtte teamene med fokus på entreprenøriell læring.  Studentene har utarbeidet en teamkontrakt som regulerer deltakelse og arbeid med prosjektet. Hver av gruppemedlemmene signerer denne og kontrakten godkjennes av ansvarlige lærere. Brytes retningslinjene i kontrakten av en gruppedeltaker, må teamet innkalle til og gjennomføre et møte med mentor og emneansvarlige hvor alle teammedlemmene er tilstede. Emneansvarlige tar den endelige avgjørelsen om videre prosess og arbeidsmåter. Våre samarbeidspartnere: Eik Ideverksted, Ard innovation, Inkubator Ås, StartupLab, Forskningsparken, Oslo MedTech, lokale og regionale bedrifter og gründere.

Canvas

Pensum:

Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves: Business Model Generation, 2010. Hoboken, N.J. : Wiley. ISBN: 978-0470-87641-1, h.. Finnes som E bok: (ISBN: 9780470901038).

Bager, Evald et al.: Entrepreneurship in theory and practice - Paradoxes in play (2012), Edward Elgar Publishing Limited

Annen kurslitteratur legges ut på Canvas og vil oppgis ved kursoppstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende.Motivasjon for å jobbe praktisk
Anbefalte forkunnskaper:
INN 210
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av fire oppgaver, hvorav en presenteres for et ekspert panel (Hopp liten bakke). Deltakelse på ekskursjoner i regi av fagansvarlige.  For å kunne gå opp til eksamen må alle de obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjent. Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldig til neste gang emnet tilbys. 
Vurderingsordning:

Ved sluttevalueringen teller prosjektoppgaven inkludert muntlig forsvar i team ovenfor et ekspertpanel 60 % og individuell skriftlig refleksjonsrapport 40 % av den endelige karakteren.

Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet. For å kunne gå opp til eksamen må alle de obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjent.

Sensor:
Ekstern sensor vil vurdere den endelige refleksjonsrapporten. 
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Workshops 2 dager per uke. Antall timer vil variere fra uke til uke. I tillegg vil det bli arrangert ekskursjoner, seminarer og gruppearbeid. Det forutsettes jevnt og selvstending arbeid i team gjennom hele semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått