INN340 Entreprenørskap i praksis og teori

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Nils Sanne

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og januarblokken.

Om dette emnet

Formålet med kurset er å gi studentene en innføring i hva entreprenørskap innebærer i praksis gjennom å arbeide i team med reelle forretningscase. Kurset tar for seg begreper og metoder innenfor praktisk entreprenørskap, Lean startup og forretningsmodellering, samt deres relasjon til teori og praksis . Stikkord for kurset: Entreprenørskap og innovasjon; Ideutvikling; Kundeutvikling; Interne og eksterne analyser; Forretningsplanlegging; Forretningsmodell; Utforming og implementering av innovasjonsstrategier; Markedsføring i oppstartsfaser, markedsstrategi, markedsplan; Økonomi og finansiering; Fortjenestemodeller og en modul i sentrale entreprenørskapsteorier.

Dette lærer du

Kurset skal gi studentene en fordypning i utvalgte emner innen entreprenørskap og innovasjon, med hovedvekt på kundefokusert forretningsplanlegging og utforming av forretningsstrategier.

Kunnskaper:

 • Beskrive hva som skiller en forretningsidé fra andre ideer, forstå skalering av forretningsideer
 • Kunne beskrive en forretningsmodell
 • Beskrive metoder og teknikker som brukes i utvikling og testing av en forretningsidé
 • Kjenne til muligheter innenfor kommersialisering av forskning
 • Beskrive, gjøre rede for og analysere innovasjons-og entreprenørskapsteori opp mot praksis.

Ferdigheter:

 • Utvikle en idé til et fullverdig forretningscase og beskrive denne gjennom en forretningsstrategi
 • Lære seg å ta aktivt i bruk viktige prinsipper og innovasjonsmetodikker innenfor feltet
 • Planlegge og utføre tester av ideen på potensielle kunder og gjøre enkle økonomiske kalkyler
 • Legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og muntlig
 • Innhente relevant informasjon fra kilder som oppdragsgiver, konkurrenter, kunder og markedet, og bearbeide og evaluere informasjonen for å kunne utforme et bedre beslutningsgrunnlag
 • Bidra til nye og kreative løsninger med hensyn på kundebehov, marked og lønnsomhet for en forretningsidé
 • Bruke teori for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet og kunne treffe begrunnede valg

Generell kompetanse:

 • Arbeide selvstendig som frittstående konsulenter med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk forretningscase med forankring i næringsliv eller forskning
 • Fungere og arbeide i tverrfaglige prosjektteam, kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv, løse team konflikter
 • Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse
 • Kommunisere og presentere arbeid på en overbevisende måte
 • Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder
 • Kurset er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side bygger på mange ulike pedagogiske metoder.

  1. Eksperimentell læring: Læringen foregår i hovedsak utenfor klasserommet gjennom samtaler med interessenter, dvs brukere, kunder, potensielle partnere og rådgivere.
  2. Team-basert: Faget er team-basert, og alt arbeid utenom egenstudier vil være i tverrfaglige team med 4 personer. Det er forventet at alle i teamet bidrar i aktivitetene for å drive prosjektet fremover, og at teamene organiserer arbeidet selv.
  3. Gjennomføring av eksperimenter: Alle elementer i forretningsmodellen er antakelser som testes ut gjennom eksperimenter. Dette gjør man gjennom å snakke med, og observere kunder. Det man lærer gjennom eksperimentene, danner grunnlag for å bygge en første versjon produktet eller tjenesten - Minimum Viable Product (MVP).
  4. Bygging av flere MVPs: Selv tidlig fase MVP’er kan gi verdifulle tilbakemeldinger fra kunder. Den første MVP’en skal være klar i løpet av uke 3, og det forventes flere iterasjoner av denne.
  5. Omvendt klasserom: Forelesningene er på nett (Udacity), og sees av hver enkelt i forkant av samlingene. Oppsummering av teamets framdrift, som normalt gjøres i en innlevering, gjøres her som en presentasjon foran klassen.
  6. Dypdykk i temaet: Forelesningene på nett supplementeres av en kortere forelesninger
  7. Presentasjon av framdrift: På hver samling vil hvert team gi en 10-min oppsummering av hva de har gjort og lært siden forrige samling.
  8. Felles læring: Tilbakemeldingene som gis etter presentasjonene er ment som læring for alle teamene. Det er forventet at alle følger med.
  9. Lære av hverandre: Et mål for programmet er å maksimere den felles læringen. Det er studentenes ansvar å hjelpe hverandre, og å lære av andres erfaringer. Studentene skal gi skriftlige tilbakemeldinger på andre teams presentasjoner.
  10. Dokumentasjon av framdrift: Før hver samling skal teamet oppsummere og dokumentere hva de har lært. Dette lastes opp i en felles database, og brukes som grunnlag for veiledning og vurdering.
 • Studentteamene vil tildeles en mentor fra andre års entreprenørskapsstudenter, som vil støtte teamene med fokus på entreprenøriell læring. Studentene har utarbeidet en teamkontrakt som regulerer deltakelse og arbeid med prosjektet. Hver av gruppemedlemmene signerer denne og kontrakten godkjennes av ansvarlige lærere. Brytes retningslinjene i kontrakten av en gruppedeltaker, må teamet innkalle til og gjennomføre et møte med mentor og emneansvarlige hvor alle teammedlemmene er tilstede. Emneansvarlige tar den endelige avgjørelsen om videre prosess og arbeidsmåter.

  Canvas

 • Business Model Generation: Osterwalder & Pigneur

  Startup Owner’s Manual: Blank & Dorf

  Value Proposition Design: Osterwalder, et al

  Talking to Humans: Constable, Rimalovski (www.talkingtohumans.com/download)

  Annen kurslitteratur legges ut på Canvas

 • Mappevurdering.

  Høstsemesteret teller 2/3 av sluttkarakteren i faget. Her er emnet teambasert og 85% av karakteren kommer fra teamets framdrift og siste presentasjon.

  15% - Individuell deltakelse

  30% - Framdrift i team basert på skriftlig dokumentasjon

  25% - Teamets presentasjoner under samlinger

  30% - Teamets siste presentasjon

  Januarblokken teller 1/3 av sluttkarakteren i faget og karakteren blir satt på en individuell skriftlig refleksjonsrapport og fagtekst.

  Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Deltakelse i teamarbeid og ved presentasjoner.
 • Veiledning/Workshops 2 dager per uke. Antall timer vil variere fra uke til uke. I tillegg vil det bli arrangert ekskursjoner, seminarer og gruppearbeid. Det forutsettes jevnt og selvstending arbeid i team gjennom hele semesteret.
 • Emnet overlapper 10 studiepoeng med INN341 Enterprenørskap i praksis.
 • Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon.