Detaljer om emnet INN271

INN271 Bærekraftig entreprenørskap

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokken. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokken.
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om hvilken rolle entreprenørskap og innovasjon spiller i bærekraftig utvikling av fremtidige samfunn og fremtidig næringsliv. Verden står nå overfor enorme sosiale og miljømessige utfordringer som må løses, og det synes opplagt at «business as usual» ikke er et alternativ for en bærekraftig fremtid.

Forretningsmodellinnovasjon blir nå diskutert som en måte å løse bærekraftsutfordringer på, for eksempel de utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål. I emnet vil vi fokusere på hvordan forretningsmodellinnovasjon kan bidra til nye og disruptive løsninger som vil gjøre en forskjell. Gjennom designtenkning som tenkemåte og tilnærming vil vi utvikle nye løsninger som gjør at vi tenker på forretningsmodellen vår på en ny måte.

Designtenkning er en brukersentrert innovasjonsmetode og omfatter et sett teknikker som legger til rette for at man kan utvikle dyp innsikt, definere problemer og komme frem til alternative løsninger på problemer. I stedet for å hoppe på den første og beste ideen oppmuntrer designtenkning til utvikling av prototyper og iterasjon for testing og læring.

Dette emnet vil fremme forretningsmodellinnovasjon for bærekraftsmålene gjennom samarbeid mellom akademia, industri, gründere og samfunn. Emnet vil ta utgangspunkt i et virkelig problem i det virkelige liv, hos en virkelig aktør.

Gjennom emnet vil studentene tilegne seg kunnskap og direkte, praktisk erfaring i hvordan innovatører og gründere skaper bærekraftige verdier gjennom gründeraktiviteter og arbeid med forretningsmodeller.

Temaer:

 • Innføring i innovasjoner, forretningsideer og forretningsmodeller
 • Bærekraftige forretningsmodeller og gründere
 • Designtenkning og brukersentrert læring
 • Kreativ idégenerering og konseptutvikling
 • Det bærekraftige forretningskonseptet
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg kunnskap innen utvalgte emner, med hovedfokus på brukersentrert konsept- og forretningsutvikling. Studentene skal ved hjelp av denne kunnskapen og metodene fra emnet utvikle et forretningskonsept og en bærekraftig forretningsmodell for en eksisterende interessent. Studentene skal gjennom kreativ og samarbeidsorientert læring utvikle noe som er av verdi for dem selv og andre interessenter.
 • Forstå og lære om forretningsmodeller og bærekraftige forretningsmodeller (bærekraftige verdiforslag)
 • Utvikle kunnskap og ferdigheter i designtenkning
 • Kunne samle inn data og syntetisere disse til innsikter som gjør at man kan definere problemer
 • Bruke egen kunnskap i nye settinger og i arbeid med nye forretningsideer
 • Utvikle kreativitet og innovasjonsferdigheter
 • Utvikle samarbeidsferdigheter
 • Utvikle presentasjonsferdigheter
Læringsaktiviteter:

Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Emnet består av workshops, eksperimenter, oppgaver og et selvstendig gruppearbeid som avsluttes med en sluttpresentasjon. Studentene skal arbeide i tverrfaglige grupper.

Læringsstøtte:

Canvas

Teamene veileder hverandre og gir hverandre tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger fra veileder etter hver presentasjon.

Pensum:

Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves: Business Model Generation, 2010.
Hoboken, N.J.: Wiley. ISBN: 978-0470-87641-1. Finnes som e-bok: (ISBN: 9780470901038).

Utvalgte artikler vil bli gitt én uke før emnet starter.

Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Øvinger og to skriftlige oppgaver i gruppe. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys. 

Vurderingsordning:

Emnet avsluttes med en muntlig gruppebasert eksamen basert på det arbeidet studentene har gjort, og det de har lært i løpet av emnet (lærdommer og en to minutter lang video). Eksamenen utgjør 100 % av vurderingsgrunnlaget. Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet. Sluttvurderingen er basert på en evaluering av presentasjonen og en diskusjon med eksaminatorene. 

Sensor:
Et ekspertpanel bestående av intern og ekstern sensor.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Emne er åpent for alle studenter ved NMBU, med unntak av studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått