INF120 Programmering og databehandling

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Oliver Tomic, Oliver Tomic, Eirik Valseth

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer: 52t forelesning + 26t dataøving + 52t selvstendig arbeid i datalab + 80t arbeid med obligatoriske oppgaver + 30t selvstudium + 10t eksamenslesing

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir deg en innføring i programmering og databehandling med fokus på prosedural programmering i et høytnivå programmeringsspråk. Konkrete tema er:

 • enkle datatyper (tall, sannhetsverdier, tegn)
 • grunnleggende sammensatte datatyper (strenger, arrayer, lister, ordbøker)
 • grunnleggende aspekter ved klasser
 • kontrollstrukturer (forgreininger, løkker, operasjoner på lister)
 • funksjoner samt parameterutveksling
 • rekursive funksjoner
 • lesing fra/skriving til fil
 • dataanalyse og -visualisering
 • grunnleggende feilhåndtering
 • strukturering av problemløsninger
 • lokalisering av feil i programmer
 • editering, feilsøking

Emnet er basert på programmeringsspråket Python.

Dette lærer du

Etter å ha fullført emne kan du:

 • selvstendig utvikle programmer av begrenset kompleksitet
 • lese og forstå programmer på tilsvarende kompleksitetsnivå
 • analysere enklere problemstillinger og implementere algoritmer til deres løsning
 • utvikle programmer for analyse og visualisering av data
 • lokalisere feilfunksjoner i programmer
 • benytte grunnleggende programmeringsverktøy

Du vil ha opparbeidet deg grunnleggende kunnskaper i det høyere programmeringsspråket som brukes i emnet. Du kan vurdere hensynsmessighet av programmer av begrenset kompleksitet.

 • Forelesninger: Konseptene bak programmering og programmeringsspråket presenteres. Gjennomgang av analyse og løsning av programmeringsproblemer.

  Dataøvinger: Du innøver konseptene presentert i forelesningen gjennom enkler programmeringsoppgaver som du løser i data med læringsstøtte.

  Obligatoriske programmeringsoppgaver: Du lærer deg å analysere problemstillinger selvstendig og å implementere løsninger som programmer gjennom arbeid med programmeringsoppgaver.

  Selvstudium: Du repeterer materiale fra forelesningene og programmerer på egen hånd.

  • Hjelpelærere vil veilede og støtte studentene under øvingstimene.
  • Kursrom på Canvas.
 • Pensumlitteratur kunngjøres ved kursstart.
 • Skriftlig avsluttende eksamen (3 timer). A-F.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Studentene må få godkjent obligatoriske oppgaver. Detaljer kunngjøres ved kursstart. Obligatorisk aktivitet må utføres samme år som eksamen tas, dvs tidligere godkjent obligatorisk aktivitet godtas ikke.
  • Forelesninger: 52 timer
  • Dataøving: 26 timer
 • Realfag