Course code IND310

IND310 Driftsoptimalisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Tor Kristian Stevik
Medvirkende: Jan Ola Strandhagen, Jesper Frausig, Habib Ullah
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hovedkurset, er todelt. Del en er masterforberedende, hvor det undervises i metodikk og masterskriving, samt at det skal innleveres et forprosjekt til masteroppgaven. Del to omfatter produksjons- og driftsoptimalisering ved bruk av datavitenskap. Optimalisering omhandler bl.a. design og utvikl. av systemer, metodeoversikt, prosessanalyser, konseptuelle analyser og styringsmodeller, økonomiske modeller og matematiske modeller, simulering og forbedringsmetodikk
Læringsutbytte:

Studentene skal ha en god metodeforståelse, samt forståelse av hvordan skrive en masteroppgave.

Studentene skal ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om drift. Når emnet er gjennomført skal studentene kunne styre drifts- operasjoner, analysere, planlegge og optimalisere prosesser. Det vil bli vektlagt å gi studentene kunnskap om konkrete verktøy. Det er en klar målsetning av studentene skal få en praktisk innsikt i de tema som gjennomgås i emnet.

Etter gjennomført kurs

Våre fokus er tilnærming til digital beslutningsstøtte. IND310 vil se på ulike kontekst fra de 5 sektorer fra Industry Classification Benchmark (ICB):  Helse, Finansielt, Industri, Energi, Akvakultur.

For at treffe gode beslutninger når vi arbeider med data, vil vi først lære tilnærming til digital driftsledelse gjennom CRISP-DM metodikk: 1. Forretningsforståelse, 2. Dataforståelse 3. Data forberedelse 4. Modellering   

Læringsaktiviteter:
Det vil benyttes både ordinære forelesninger og seminar. Studentene skal gjennomføre flere innleveringer gjennom semesteret, samt presentasjon av et tema overfor klassen. Studentene skal foreta en konkret analyse av en bedrift eller sak ved at det foretas et eller flere bedriftsbesøk, og presentere i form av en oppgave forslag til forbedringstiltak. Oppgaver gjennomføres som gruppearbeid for å trene på kommunikasjon, samarbeid og lederskap. Studenten skal delta på presentasjoner, hvor personer fra privat og offentlig sektor presenterer ulike tema som er relevant for kurset I arbeide vårt, bruker vi prosjektbasert læring.
Læringsstøtte:
Skriftlige oppgave følges opp med individuell veiledning hvor tidspunkt og tidbruk avtales med foreleser etter behov.
Pensum:
Pensumliste utleveres ved kursets oppstart
Forutsatte forkunnskaper:
IND210
Anbefalte forkunnskaper:
INF100/INF120 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på utferd/bedriftsbesøk og fagseminar, innlevering av semester- og caseoppgaver, samt øvinger
Vurderingsordning:

Langsgående evaluering

Obligatorisk to innleveringsoppgaver vurderes som bestått/ikke bestått.

Karakteren i emnet settes på grunnlag av semesteroppgaven. Bokstavkarakterer (A-F).

Sensor:
Sensor skal være involvert i utarbeidelse av kriterier for kvalitet, samt vurderingsopplegg
Normert arbeidsmengde:
For et 10 sp emne må det påregnes 250 timers arbeid.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
To forelesningstimer x to dager + en øvingstime
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bokstavkarakterer