Course code IND210

IND210 Driftsledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Tor Kristian Stevik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets innhold er: styring, flyt, layout, planlegging, optimalisering av produksjonsprosesser. Videre vil man gjennomgå hvordan man skal oppnå effektivitet, kvalitet, stabilitet og standardisering i en produksjon, samt Just In Time. Det vil også gis en introduksjon til six sigma.  
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om drift av følgende prosesser; industri, bygg og anlegg, sykehus og fiskeoppdrett. Når emnet er gjennomført skal studentene kunne foreta styre, analysere, planlegging og optimalisering av slike prosesser. Det vil bli vektlagt å gi studentene kunnskap om konkrete verktøy. Det er en klar målsetning av studentene skal få en praktisk innsikt i de tema som gjennomgås i emnet.
Læringsaktiviteter:
Det vil benyttes både ordinære forelesninger og seminar. Studentene skal gjennomføre flere innleveringer gjennom semesteret, samt presentasjon et tema overfor klassen. Studentene skal foreta en konkret analyse av en bedrift ved at det foretas et eller flere bedriftsbesøk, og presentere i form av en oppgave forslag til forbedringstiltak. Oppgaver gjennomføres som gruppearbeid for å trene på kommunikasjon, samarbeid og lederskap. Studenten skal delta på semester hvor personer fra privat og offentlig sektor presenterer ulike tema som er relevant for kurset, som for eksempel fra sykehussektoren, bygg og anlegg, industri, havbruk
Læringsstøtte:
Den skriftelige oppgave følges opp med individuell veiledning hvor tidspunkt og tidbruk avtales med foreleser etter behov. Ved gjennomføring av oppgaven er lærer tilgjengelig via e-post og angitte tidspunkt. Eksterne fagpersoner trekkes inn i undervisning for å  belyse den praktiske siden av faget.
Pensum:
1) Dette er Lean, Modig og Åhlström, 2012, Rheologica Publishing 2) Learning to See, Rother, M og Shook, J, 2009. Lean Enterprise Institute 3) Lean Production Simplified, Pascal Dennis, CRC Press, 4) Statistics for Six Sigma, Warren Brussee, McGraw Hill, 5) Grunnprinsipper for styring, Jan Ola Strandhagen, 6) Overview of Control principles, Jan Ola Strandhagen. 
Anbefalte forkunnskaper:
IND 200 Praktisk prosjektstyring
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på utferd/bedriftsbesøk og fagseminar, samt innlevering av caseoppgaver og øvinger
Vurderingsordning:
Langsgående. Vurderingen består av to komponenter, en skriftlig test (arrangeres lokalt og teller 50%) samt en semesteroppgave (teller 50%), kandidaten får karakter A-F på begge komponentene.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Et 10 sp emne krever nomalt 300 timers arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 forelesninger per uke 1-2 bedriftsbesøk
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått