IND210 Driftsledelse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jesper Frausig

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Et 10 sp emne krever nomalt 250 timers arbeid

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnets innhold er: Drift og effektivitet, lean produksjonssystem/stabilitet, grunnprinsipper for styring av produksjon, flyt og layout, standardisering/Just in Time, kvalitet/involvering/planlegging, ERP/MRP, OEE, lean som operativt styringsverktøy, digitalisering og lean. Det vil også gis en introduksjon til six sigma.

Dette lærer du

Studentene skal ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om drift av følgende prosesser; industri, bygg og anlegg, sykehus og fiskeoppdrett. Når emnet er gjennomført skal studentene kunne styre drifts- operasjoner, analysere, planlegge og optimalisere slike prosesser. Det vil bli vektlagt å gi studentene kunnskap om konkrete verktøy. Det er en klar målsetning av studentene skal få en praktisk innsikt i de tema som gjennomgås i emnet.
 • Det vil benyttes både ordinære forelesninger og seminar. Studentene skal gjennomføre flere innleveringer gjennom semesteret, samt presentasjon et tema overfor klassen. Studentene skal foreta en konkret analyse av en bedrift ved at det foretas et eller flere bedriftsbesøk, og presentere i form av en oppgave forslag til forbedringstiltak. Oppgaver gjennomføres som gruppearbeid for å trene på kommunikasjon, samarbeid og lederskap. Studenten skal delta på semester hvor personer fra privat og offentlig sektor presenterer ulike tema som er relevant for kurset, som for eksempel fra sykehussektoren, bygg og anlegg, industri, havbruk
 • Den skriftlige oppgave følges opp med individuell veiledning hvor tidspunkt og tidbruk avtales med foreleser etter behov. Eksterne fagpersoner trekkes inn i undervisning for å belyse den praktiske siden av faget.
 • Pensum blir oppgitt ved oppstart av kurset

  Eksempel: Jan Ola Strandhagen : Production Logistics 4.0

 • Samlet vurdering. Vurderingen består av to komponenter, skriftlig eksamen (teller 50%) samt en semesteroppgave (teller 50%). Obligatoriske innleveringer må være bestått. Kandidaten får karakter A-F på begge komponentene.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Deltagelse på utferd/bedriftsbesøk og fagseminar, samt innlevering av caseoppgaver og øvinger
 • 2 x 2 forelesninger per uke og 1-2 bedriftsbesøk
 • GSK