Course code HFX132

HFX132 Husdyrbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Rasmus Bovbjerg Jensen
Medvirkende: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
HØST
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset består av de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi. Hvert emne undervise i 4-5 uker etter hverandre og samtidig utarbeides det i grupper en tverrfaglig oppgave med utgangspunkt i en selvvalgt og aktuelt problemstilling innenfor husdyrbiologi.

Avl/genetikk (ansvarlig: Odd Vangen)

Case-basert innføring i avl/genetikk: Avlsmål, seleksjon, avl for funksjonelle egenskaper, husdyrgenetiske ressurser, akvakulturavl, gener med stor effekt, genomisk seleksjon, nye egensskaper og eksport av genetisk materiale. Temaene vil belyses gjennom eksempler fra ulike dyrearter.

Ernæring (ansvarlig: Rasmus Bovbjerg Jensen)

Undervisning omhandler emnene: fôrmidler, hovednæringsstoffer, fordøyelse hos enmagede dyr (gris, fjørfe og fisk), hest og drøvtyggere, og energivurdering. Undervisningen består av forelesninger, øvelser og demonstrasjoner.

Etologi (ansvarlig: Inger Lise Andersen)

Vi tar for oss de viktigste begrepene, tilnærminger og definisjoner innen etologi, samt de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet. Det gis forelesninger over temaene: Atferdsgenetikk, atferdsfysiologi, atferdsmekanismer og atferdutvikling, atferdsøkologi, kommunikasjon, dyrs emosjoner, sosial atferd, motivasjon og beslutningstaking, samt læring. Temaene vil belyses gjennom eksempler fra ulike dyreslag. Som pensum er det lærebok (som nevnt nedefor) og utvalgte artikler i tillegg til forelesninger. Noen av temaene vil også kunne bli belyst gjennom gruppediskusjoner.

Læringsutbytte:

Via case skal studentene gis en grov oversikt over muligheter og utfordringer i avls/genetikkfagene.

Kunnskap om næringsstoffenes betydning og funksjoner i dyrekroppen, og deres utnytting og tap under fordøyelsen og omsetning hos de ulike dyreslag. Forstå grunnlaget for å kunne vurdere fôrmidlenes næringsverdi og dyras behov.

Etologi 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppsummeringer/diskusjoner, øvelser og demonstrasjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Avl:

PowerPoint

Ernæring .

Utvalgte deler av boka «Fôringslære» (2007) av Torger Gjefsen og PowerPoint (boka "Animal Nutrition" av McDonald m.fl. 2011 (syvende utgave) skal anvendes senere i utdannelsen og kan anvendes som supplerende lesning).

Etologi:

An introduction to animal behaviour, fra Aubrey Manning og Marian Stamp Dawkins

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
HFX131 eller HFX130A
Obligatorisk aktivitet:
Studenterne skal i grupper av 4-5 utarbeide en tverrfaglig oppgave utfra en selvvalgt og aktuell problemstilling innenfor husdyrbiologi. Oppgaven skal fremlegges og evalueres av medstudenter og undervisere midtveis i kurset.    
Vurderingsordning:

3 timers skriftlig eksamen. Karakterregel  A-F.

Eksamensoppgaven dekker de tre overordnede emner Avl/genetikk, Ernæring og Etologi

Alle de tre emnene må være bestått for å bestå eksamen.

Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

HFX130D, HFX130E, HFX130F

Har du tatt 1 av disse reduserers antall stp med 3. Har du tatt to av disse reduseres antall stp. med 5.

Det er samme eksamen for alle.

Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått