Course code HFE302

HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Egil Prestløkken
Medvirkende: Rasmus Bovbjerg Jensen, Dag-Kristoffer Forberg
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har eksamen i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studieprogram master i husdyrvitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføring i teorier som påvirker tilførsel og utnyttelse av næringsstoffer hos drøvtyggerne. Gjennomføring av in vivo stoffskifteforsøk med drøvtyggere som innebærer måling av gjæringsprodukter i vom, fordøyelseskinetikk og måling av stoffskifteprodukter i blod og husdyrprodukter. Innføring i og bruk av systemer og dataverktøy for optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere. In vivo stoffskifteforsøk og laboratoriearbeid gjennomføres i juniblokk. I høstparallellen skal forsøket i juniblokka gjennomgås og ende opp in en obligatorisk journal. Samtidig vil det i høstparallellen være diskusjoner/forelesninger omkring tema relatert til journalskrivingen.
Læringsutbytte:

Etter at emnet er avsluttet skal studenten ha anvendt og analytisk forståelse for:

1. Metoder for kjemisk fraksjonering av fôr og analytiske metoder for bestemmelse av stoffskifteprodukter.

2. Omsetting av fôret i fordøyelseskanalen.

3. Matematisk beskrivelse av omsettinga av fôret i fordøyelseskanalen.

4. Hvilke næringssubstrater som absorberes fra fordøyelseskanalen og hvordan de kvantitativt bestemmes av fôrrasjonens sammensetting.

5. Hvordan de absorberte næringssubstratene omsettes intermediært og hvordan de påvirker responsen i produksjonen.

6. Regulering og fastsetting av fôropptak.

7. Fastsettelse av næringsverdi av fôr til drøvtyggere.

8. Innføring i nye systemer og mål for optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere.

9. Hvordan valg av fôringsstrategi påvirker kravet til fôr til drøvtyggerne og responsen i produksjonen

10. Matematiske metoder og verktøy for optimalisering av fôrrasjoner.

Etter at emnet er fullført skal studenten ha anvendt kunnskap og forståelse om praktisk fôrplanlegging og rasjonsoptimalisering hos drøvtyggere.

Læringsaktiviteter:
Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, øvinger med gjennomføring av dyreforsøk og øvingsoppgaver. Undervisning på engelsk dersom det er engelskspråklige deltagere.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Basis lærebok er: Kvægets ernæring og fysiologi. Bind 1 - Næringsstoffomsætning og fodervurdering, DJF rapport Husdyrbrug nr. 53, Danmarks JordbrugsForskning og NorFor - The Nordic feed evaluation system, EAAP publication No. 130, Wageningen Academic Publishers. I tillegg vil det bli lagt ut på Canvas, eller gitt ut materiell/litteratur til kopiering/utskrift som dekker emnene tatt opp i forelesningene. Det forutsettes også at studentene selv skal finne fram til relevant litteratur i forbindelse med utarbeiding av journal fra øvingene.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX202
Anbefalte forkunnskaper:
KJM110, KJB200, HFE200, HFE202, HFE203, HFX201, HFX210, HFX250, HFX251
Obligatorisk aktivitet:
Gjennomføring av dyreforsøk og laboratoriearbeid er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Den avsluttende muntlige prøven vektes med 60%. Øvingsoppgaven vektes med 40% .Studentene evalueres etter en avsluttende muntlig eksamen og øvingsoppgave. Øvingsoppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Både øvingsoppgaven og den muntlige eksamen må være bestått for å bestå kurset. Vurdering etter skala A-F.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt ved avsluttende muntlig eksamen. Den samme sensor vil bli brukt for å kvalitetsikre emnets innhold og gjennomføring før oppstart.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
375 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningstid (ca.): Forelesninger: 50 timer. Dyreforsøk: 150 timer. Øvingsoppgaver: 150 timer. Studentene vil bli delt inn i arbeidsgrupper med 3 eller 4 deltakere.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer