Detaljer om emnet HFE302

HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Egil Prestløkken
Medvirkende: Rasmus Bovbjerg Jensen, Dag-Kristoffer Forberg
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har eksamen i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studieprogram master i husdyrvitenskap.
Emnets innhold:
Innføring i teorier som påvirker tilførsel og utnyttelse av næringsstoffer hos drøvtyggerne. Gjennomføring av in vivo stoffskifteforsøk med drøvtyggere som innebærer måling av gjæringsprodukter i vom, fordøyelseskinetikk og måling av stoffskifteprodukter i blod og husdyrprodukter. Innføring i og bruk av systemer og dataverktøy for optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere. In vivo stoffskifteforsøk og laboratoriearbeid gjennomføres i juniblokk.
Læringsutbytte:
Etter at emnet er avsluttet skal studenten ha grunnleggende og anvendt forståelse for: 1. Metoder for kjemisk fraksjonering av fôr og analytiske metoder for bestemmelse av stoffskifteprodukter. 2. Omsetting av fôret i fordøyelseskanalen. 3. Matematisk beskrivelse av omsettinga av fôret i fordøyelseskanalen. 4. Hvilke næringssubstrater som absorberes fra fordøyelseskanalen og hvordan de kvantitativt bestemmes av fôrrasjonens sammensetting. 5. Hvordan de absorberte næringssubstratene omsettes intermediært og hvordan de påvirker responsen i produksjonen. 6. Regulering og fastsetting av fôropptak. 7. Fastsettelse av næringsverdi av fôr til drøvtyggere. 8. Innføring i nye systemer og mål for optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere. 9. Hvordan valg av fôringsstrategi påvirker kravet til fôr til drøvtyggerne og responsen i produksjonen 10. Matematiske metoder og verktøy for optimalisering av fôrrasjoner. Etter at emnet er fullført skal studenten ha grunnleggende kunnskap om praktisk fôrplanlegging og rasjonsoptimalisering hos drøvtyggere.
Læringsaktiviteter:
Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, øvinger med gjennomføring av dyreforsøk og øvingsoppgaver. Undervisning på norsk.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Basis lærebok er: Kvægets ernæring og fysiologi. Bind 1 - Næringsstoffomsætning og fodervurdering, DJF rapport Husdyrbrug nr. 53, Danmarks JordbrugsForskning og NorFor - The Nordic feed evaluation system, EAAP publication No. 130, Wageningen Academic Publishers. I tillegg vil det bli lagt ut på Canvas, eller gitt ut materiell/litteratur til kopiering/utskrift som dekker emnene tatt opp i forelesningene. Det forutsettes også at studentene selv skal finne fram til relevant litteratur i forbindelse med utarbeiding av journal fra øvingene.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX202
Anbefalte forkunnskaper:
KJM110, KJB200, HFE200, HFE202, HFE203, HFX201, HFX210, HFX250, HFX251
Obligatorisk aktivitet:
Gjennomføring av dyreforsøk og laboratoriearbeid er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Den avsluttende muntlige prøven vektes med 60%. Øvingsoppgaven vektes med 40% .Studentene evalueres etter en avsluttende muntlig eksamen og øvingsoppgave. Øvingsoppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Både øvingsoppgaven og den muntlige eksamen må være bestått for å bestå kurset. Vurdering etter skala A-F.
Sensor:
Ekstern sensor vil bli brukt ved avsluttende muntlig eksamen. Den samme sensor vil bli brukt for å kvalitetsikre emnets innhold og gjennomføring før oppstart.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningstid (ca.): Forelesninger: 50 timer. Dyreforsøk: 150 timer. Øvingsoppgaver: 150 timer. Studentene vil bli delt inn i arbeidsgrupper med 3 eller 4 deltakere.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått