Course code HFE200

HFE200 Generell ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Birger Svihus
Medvirkende: Egil Prestløkken, Trond Storebakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ved mindre enn 10 studenter vil undervisningsopplegget bli vurdert.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en introduksjon i ernæring og kan være en basis for videre spesialisering innen husdyrernæring eller humanernæring. Kurset har en bred tilnærming til ernæring og kan deles i tre deler: 1) Næringsstoffer, 2) Vurdering av ernæringsmessig kvalitet av ulike råvarer/ingredienser, 3) Omsetning av næringstoffer i kroppen. Kurset skal binde disse tre områdene sammen.
Læringsutbytte:
Overordna læringsmål: Å tilegne seg de grunnleggende kunnskapene i ernæring som kreves for å forstå sammenhengen mellom næringsstoffene som tilføres kroppen og deres funksjon ved vedlikehold og produksjon, og prinsipper for vurdering av matens/fôrets ernæringsmessige kvalitet. Delmål: Etter at studentene har fullført emnet skal de kunne gjøre rede for oppbygging, klassifisering og egenskaper hos hovednæringsstoffene, og hvorfor det er viktig å forstå sammensetningen av maten/fôret. I tillegg skal de kunne gjøre rede for fordøyelse og absorpsjon av hovednæringsstoffene, utvalgte mineraler og vitaminer, samt intermediær omsetting av substrater fra fordøyelsen, særtrekk ved fordøyelsen og intermediær omsetting av næringsstoffer, og prinsipper for vurdering av ingredienser og rasjoner/kostholdsregimer.
Læringsaktiviteter:
Undervisning vil foregå på tre måter: 1) Forelesninger, 2) Oppgaveløsing i grupper/individuelt og 3)seminarer med studentpresentasjoner. Studenter innen mat og helse på IKBM vil delta i gruppearbeid/seminarer spesifikt rettet inn mot humanernæring, og vil ikke delta på de ca. 10 prosentene av undervisningen som er spesifikt husdyrorientert.
Læringsstøtte:

Gruppearbeid med en eller flere av kursets lærere. Under oppgaveløsing kan også lærere kontaktes per e-post eller gjennom Canvas.

Studenter innen mat og helse vil delta i gruppearbeid/seminar sammen med hovedlærer, og vil bidra til disse gjennom presentasjoner og rapportskriving.

Pensum:

Lærebok: McDonald, P., Edvards, R. A., Greenhalgh, J. F. D. og C. A. Morgan 2002. Animal Nutrition. 6. ED. Kap. 1-6, 8-17. Landbruksbokhandelen. Tilleggslitteratur: Utdelt materiale fra forelesinger og øvelser.

For Studenter innen mat og helse er bare deler av boken til McDonald obligatorisk, og annen litteratur spesifikt relatert til humanernæring vil bli brukt som tilleggslitteratur, for eksempel Grunnleggende ernæringslære av Pedersen m. fl.(2012), Gyldendal forlag.

Forutsatte forkunnskaper:
Fysiologi (HFX201).
Anbefalte forkunnskaper:
Biokjemi (KJB200).
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i alle tre deleksamenene og i slutteksamen er obligatorisk. I tillegg er deltakelse i studentpresentasjoner i seminarer obligatorisk.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Det vil bli gitt tre deleksamener av en times varighet under kurset. Emnene vil være næringsstoffer, fordøyelse og/eller omsetning av næringstoffer i kroppen, samt ett av spørsmålene fra slutteksamen. Hver deleksamen teller 15% av totalkarakteren, totalt 45%, og vil karaktervurderes. Avsluttende 3 timers eksamen vil telle 55%. Deltakelse og bestått på alle deleksamene er obligatorisk for kunne gå opp til avsluttende eksamen.

For studenter innen mat og helse vil også deltakelse i gruppearbeid/seminarer være obligatorisk.

Sensor:
Ekstern sensor vil være med å lage eksamensspørsmål og hvor mye hvert spørsmål skal telle i karakterberegningen. Slutteksamen blir rettet av faglærer og sensor.
Merknader:
Studenter som melder seg på kurset med svake biokjemikunnskaper må regne med å lese seg opp i biokjemi for å kunne følge forelesninger/oppgaveløsing. Kurslitteratur vil være på engelsk. Forelesingene vil kunne bli gitt på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
AKE251/ AQN251 - 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid vil fordele seg omtrentlig slik: 4 timer pr. uke forelesning (50 totalt), gruppearbeid/seminar 2 timer pr uke (totalt 22 timer).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått