Course code HFA303

HFA303 Biologiske konsekvenser av husdyravl

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Geir Steinheim
Medvirkende: Odd Vangen, Peer Berg, Laila Aass
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>HFA-303 går høsten 2021.</p><p>I år hvor det gis tilsvarende kurs som NOVA ukeskurs (i august) vil HFA-303 ikke gis; dette skjer etter planen neste gang i 2022. Etter planen vil HFA-303 da gå neste gang i 2023.</p><p>Det kan bli antallsbegrensning for NOVA-kurset.</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kurset gis kun ved minimum 5 påmeldte studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Husdyrvitenskap.
Emnets innhold:
Etiske rammer for husdyravl? Genetisk koding og strategier for vekst og utvikling. Genetisk størrelsesskalering. Naturlig og kunstig seleksjon seleksjon og fitness. Ressursallokering. Ugunstige sideeffekter ved seleksjon. Fysiologiske konsekvenser av seleksjon. Seleksjon og sideeffekter på produktkvalitet. Seleksjon for fòrutnyttelse. Seleksjon og dyreatferd. Seleksjon for fruktbarhet. Maternale effekter. Epigenetikk. Samspill mellom arv og miljø. Bærekraftige avlsstrategier og -opplegg.
Læringsutbytte:

Studenten skal være i stand til å vurdere etiske konsekvenser av seleksjon, og kunne analysere etiske og dyrevelferdmessige problemstillinger rundt husdyravl. Studenten skal kunne beskrive og analysere dyret som et selvregulerende biologisk system med utviklingsstrategier utviklet gjennom naturlig evolusjon og etterfølgende tilpasning til et produksjonsmiljø.

Studenten skal kjenne til viktige eksempler der husdyravl har ført til uønsket utvikling i bakenforliggende biologiske egenskaper, og konsekvenser av det, inkludert velferdsmessige. Studenten skal kunne analysere disse eksemplene og kunne vurdere hvordan ulike arter og raser kan sammenliknes. 

Studenten skal forstå og kunne forklare begreper som genetisk størrelsesskalering, fitness, ressursallokering, maternale effekter, epigenetikk, utviklingsstrategi m.m. De viktigste seleksjonsegenskapene og generelle trender i husdyravlen skal forstås. Studenten skal kjenne til viktige seleksjonsforsøk der konsekvenser av seleksjon er undersøkt. Studenten skal kunne reflektere over ulike måter å sammenlikne arter og raser på.

Studentene skal vise at de har et reflektert syn på etiske og biologiske sider ved husdyravlen.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger med diskusjoner. Selvstudier. Seminaroppgave, utarbeiding og framlegging
Læringsstøtte:
I den grad studentene ønskerdet gis veiledning på lærers kontor.
Pensum:
Forelesningsnotater / presentasjoner og vitenskapelige artikler. Revideres årlig. 
Forutsatte forkunnskaper:
HFA200 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
HFA200.
Obligatorisk aktivitet:
Seminarpresentasjon
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Sensor evaluerer muntlig eksamen. Individuell sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Dette kurset overlapper 100% med NOVA-302 (gitt/gis 2018, 2020, 2022...)
Undervisningstid:
13 forelesninger av 2 timers varighet. Obligatoriske seminarpresentasjoner. 
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått