Course code HET300

HET300 Etologiske forskningsmetoder

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ruth Catriona Margaret Newberry
Medvirkende: Knut Egil Bøe, Inger Lise Andersen, Marko Ocepek, Øyvind Øverli, Judit Banfine Vas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ved færre enn fem deltakere, gis emnet som selvstudium samt veiledet prosjektarbeid.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Det gis forelesninger og demonstrasjoner/øvinger om ulike aspekter ved etologisk forskning i første del av semesteret. Diskusjon av forskningsmetoder inngår i timene. Så gjennomføres et etologiprosjekt, med en avsluttende presentasjon og diskusjon i plenum. Forelesninger er dels på norsk, dels på engelsk. 
Læringsutbytte:

Generelle læringsmål: Studentene skal ved avsluttet emne kunne beskrive og forklare de viktigste etologiske forskningsmetoder, inkludert deres styrker og svakheter. Videre skal studentene kunne utarbeide faglig relevante forsøksdesign, samt kunne gjennomføre enkelte metoder i praksis.

Kunnskapsmål: Studentene skal kunne definere etologiske problemstillinger, samt beskrive og forklare følgende aspekter og metoder ved etologisk forskning: naturalistiske observasjoner vs. eksperimentelle manipuleringer, deskriptive atferdsstudier, klassifisering av atferd, utarbeidelse av etogram, hendelser og tilstander i atferd, faktorer som påvirker forsøksdesign, kontinuerlige observasjoner, stikkprøver på atferden, fokaldyrmetoden, sekvensanalyser, ulike atferdstester, observasjons- og registreringsutstyr, dataprogrammer for atferdsregistrering, relevante dataanalyser, samt pålitelighet og validitet av atferdsdata. Studentene skal være kjent med hvordan atferdsdata presenteres.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne anvende kunnskapsmålene til å planlegge forsøksdesign innen etologi, og vurdere hvilke begrensninger ulike metoder har for tolkningen av forsøksresultater. Studentene skal kunne beherske tekniske sider ved utvalgte metoder de får praktisk øving i.

Holdningsmål: Studentene skal utvikle en kunnskapsbasert kritisk holdning til konklusjoner i vitenskapelige rapporter innen etologi. Videre skal studentene vurdere etiske sider ved forskningsmetoder.

Læringsaktiviteter:
Det gis forelesninger og demonstrasjoner/øvinger innen ulike metodiske aspekter og bruk av teknisk utstyr. Studentene skal gjennomføre et stort prosjekt i små grupper, der de utarbeider et forsøksdesign, gjennomfører observasjoner, dataanalyser, samt presenterer resultatene på seminar. Det skal utarbeides en egen rapport fra prosjektet som skal beskrive og diskutere alle de nevnte aspektene ved prosjektet, inkl. relevante litteraturstudier med vekt på metodikk. Prosjektarbeidet er omfattende, og alle studentene må forplikte seg til å delta aktivt i alle faser av arbeidet.
Læringsstøtte:
Prosjektet har egne veiledere som må utnyttes aktivt i alle faser av arbeidet.
Pensum:

Martin, P. Bateson, P. 2007. Measuring Behaviour. An Introductory Guide, 3rd Ed. Cambridge Univ. Press, Cambridge. (hele boka er pensum)

Lehner, P.N. 1996. Handbook of Ethological Methods, 2nd Ed. Cambridge Univ. Press, Cambridge. (Utdrag)

Forutsatte forkunnskaper:
HET201, STAT100.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene forventes å delta på alle forelesninger, demonstrasjoner og øvelser. Presentasjon av prosjektrapporten i plenum er også obligatorisk. Tillatelse fra emneansvarlig må innhentes hvis studenten uteblir fra mer enn 3 klassesesjoner.
Vurderingsordning:
Prosjektrapporten teller 50%. Muntlig eksamen teller 50%. I karakteren inngår også en vurdering av studentens egeninnsats og selvdisiplin i prosjektet. Ved gruppevise prosjekter kan derfor ulike studenter få ulik karakter.
Sensor:
Sensor evaluerer muntlig eksamen.
Merknader:
Emnet undervises dels på engelsk, dels på norsk.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde 250 timer, som kan fordeles slik: Forelesninger/demonstrasjoner/øvelser og pensumlesing: 100 timer. Prosjektarbeid med presentasjon: 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Uke 36-47: Forelesninger og demonstrasjoner/øvinger 2-4 t/uke. Spesielle øvinger kan kreve mer tid. Uke 40-49: Prosjektarbeid, planlegging og gjennomføring,150 timer. Uke 48/49: Presentasjon av prosjektarbeid.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått