Course code GMGD222

GMGD222 Anvendt satellittgeodesi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ola Øvstedal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen.

Emnet har undervisning i høst- og i vårparallellen og vurdering i høst- og vårparallellen.

Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I høstparallell:

Celeste og terrestriske referansesystemer. Tidssystemer. Presesjon, nutasjon og polvandring. Satelittbaneteori: Keplerbanen og dens perturbasjoner. Romgeodetiske observasjonsteknikker. Internasjonale organisasjoner og tilgjengelig informasjon på elektronisk nettverk.

I vårparallell:

Systembeskrivelse GNSS, koordinat- og tidssystemer, observasjonsstørrelser, feilkilder, modellering av observasjonene, måle- og beregningsmetoder, anvendelser. Noen av temaene presenteres av lærer. Noen av temaene presenteres av studentene. Det legges stor vekt på modning av teoretiske ferdigheter gjennom øvingsoppgaver.

Læringsutbytte:

Høstparallell:

Studentene skal kjenne til referansesystemer i rombasert geodesi og forstå grunnlaget for satellitters bevegelse i rommet. De skal være oppdaterte på de enkelte observasjonsteknikker og satellittsystemer, og kjenne til internasjonale organisasjoner og deres tjenester (IERS, IGS etc.).

Vårparallell:

Etter gjennomføring av kurset skal studentene beherske det teoretiske fundamentet for posisjonsbestemmelse med satellitterbaserte teknikker og beherske ulike måle- og beregningsmetoder.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Studentpresentasjoner. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:

Høstparallell:

Günther Seeber: Satellite Geodesy (2. utgave).

Vårparallell:

Hofmann-Wellenhof et al. (2008), GNSS - Global Navigation satellite Systems.

Div. artikler og notater (deles ut under kurset).

Forutsatte forkunnskaper:

Grunnemner i matematikk og fysikk.

GMGD200

GMPE240

Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som av ulike årasker tar emnet på nytt, må gjennomføre og få godkjent de obligatoriske øvingsoppgavene på nytt (dvs. at tidligere godkjenning ikke lenger er gyldig).

Vurderingsordning:

Muntlig prøve etter høstparallellen (40 %)

Avsluttende muntlig prøve etter vårparallellen (60 %)

Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
GMGD222 er en sammenslåing av tidligere emner GMSG200 og GMSG210.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

I høstparallellen: 28 timer forelesning. 28 timer øving.

I vårparallellen: 28 timer forelesning. 28 timer øving.

Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer