Course code GMGD222

GMGD222 Anvendt satellittgeodesi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ola Øvstedal, Bjørn Ragnvald Pettersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen.

Emnet har undervisning i høst- og i vårparallellen og vurdering i høst- og vårparallellen.

Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I høstparallell:

Celeste og terrestriske referansesystemer. Tidssystemer. Presesjon, nutasjon og polvandring. Satelittbaneteori: Keplerbanen og dens perturbasjoner. Romgeodetiske observasjonsteknikker. Internasjonale organisasjoner og tilgjengelig informasjon på elektronisk nettverk.

I vårparallell:

Systembeskrivelse GNSS, koordinat- og tidssystemer, observasjonsstørrelser, feilkilder, modellering av observasjonene, måle- og beregningsmetoder, anvendelser. Noen av temaene presenteres av lærer. Noen av temaene presenteres av studentene. Det legges stor vekt på modning av teoretiske ferdigheter gjennom øvingsoppgaver.

Læringsutbytte:

Høstparallell:

Studentene skal kjenne til referansesystemer i rombasert geodesi og forstå grunnlaget for satellitters bevegelse i rommet. De skal være oppdaterte på de enkelte observasjonsteknikker og satellittsystemer, og kjenne til internasjonale organisasjoner og deres tjenester (IERS, IGS etc.).

Vårparallell:

Etter gjennomføring av kurset skal studentene beherske det teoretiske fundamentet for posisjonsbestemmelse med satellitterbaserte teknikker og beherske ulike måle- og beregningsmetoder.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Studentpresentasjoner. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:

Høstparallell:

Günther Seeber: Satellite Geodesy (2. utgave).

Vårparallell:

Hofmann-Wellenhof et al. (2008), GNSS - Global Navigation satellite Systems.

Div. artikler og notater (deles ut under kurset).

Forutsatte forkunnskaper:

Grunnemner i matematikk og fysikk.

GMGD200

GMPE240

Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:

Muntlig prøve etter høstparallellen (40 %)

Avsluttende muntlig prøve etter vårparallellen (60 %)

Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
GMGD222 er en sammenslåing av tidligere emner GMSG200 og GMSG210.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

I høstparallellen: 28 timer forelesning. 28 timer øving.

I vårparallellen: 28 timer forelesning. 28 timer øving.

Eksamensdetaljer: To muntlig prøver: A - E / Ikke bestått