Course code GMFO205

GMFO205 Fotogrammetri 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger: Det perspektiviske samband. Linearisering og differensialformler, formelutvikling. Bestemme ytre orienteringselement, tilbakeskjæring i rommet. Gjensidig orientering, Schuts metode. Absolutt orientering. 3D konform transformasjon. Introduksjon til aerotriangulering, strålebuntmetoden og blokkutjevning. Relevante standarder. Feilkilder og kvalitet. Kartlegging med drone. Digitale høydemodeller - Fremstilling og bruk, nøyaktighet i DHM. Digitale høydemodeller - Interpolasjon og fremstilling av høydekurver. Bildematching i praksis, fremstilling av DHM i DFA. Digitale ortofoto - Fremstilling og bruk, nøyaktighet i ortofoto. Digitale flykamera - Prinsipper og virkemåte, geometriske og radiometriske egenskaper. Laserskanning fra fly - introduksjon, instrumenter, prinsipper, virkemåter, nøyaktighet, bruksområder.

Øvinger: Ytre orientering av enkeltbilde med strålebuntmetoden. Bildematching. Projektoppgave: Kartlegging med drone.  

Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap, forståelse og noe praktiske ferdigheter i orientering av bilder (tatt fra fly og satellitt) i tillegg til ulike typer fotogrammetrisk måling og digital kartlegging, både ved manuelle og automatiserte metoder, samt bearbeidning av data for presentasjon. I dette inngår kunnskap om og forståelse for fotogrammetriens matematiske, optiske og fotografiske grunnlag, det perspektiviske sambandet, 3D transformasjoner og modelldeformasjoner. I tillegg skal studentene ha praktiske ferdigheter i bruk av aktuell programvare. Grunnleggende kunnskap om flybåren laserskanning er også inkludert.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Ø. Andersen: Nye bilde-tall-terreng + Orientering i stereoinstrument. Schenk (1999): Digital Photogrammetry, Vol 1. Barstad (1998): Datafangst for terrengmodellering med digital fotogrammetri Barstad (2002): Høgdekartlegging med laserskanning frå fly. I tillegg fagartikler.
Forutsatte forkunnskaper:
GMFO120, INF100, Matlab-ferdigheter.
Anbefalte forkunnskaper:
INF120
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger og prosjektarbeid.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve
Sensor:
Sensor vurderer hver enkelt avsluttende muntlige prøve og godkjenner øvingsopplegget.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
56 timer forelesninger og 56 timer øvinger
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått