Course code GEO100

Emneansvarlige: Michael Heim
Medvirkende: Mona Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Ingen begrensning, men øvelsene går fortrinnsvis klassevis med grupper på inntil 30 studenter. Utferden er i flere partier på maks.50 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .


Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>-</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger: Jordas oppbygning. Oversikt over dannelse av geologisk materiale sett i forhold til indre og yrte prosesser og illustrert med norske eksempler. Fordypning i overflateprosesser (forvitring, erosjon, transport og avsetning) og indre prosesser (i lys av platetektonikken) sett i avhengighet av geologisk tid og sted. Hovedtrekk av Norges geologiske historie gjennom 3 milliarder år. Utforming av dagens landformer i Norge og fordeling av løsmassene ved vann og is gjennom den yngste geologiske historien (kvartærtiden). Øvelser: Bli kjent med viktige mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. Uteøvelse i nærmiljøet rundt NMBU. Lese og tolke geologiske kart (løsmassekart og berggrunnskart). Innleveringsoppgave i geodatafangst og endags-utferd.


Læringsutbytte:

Gjennom kurset skal studenten forstå betydningen av geologi som fundament for naturgrunnlaget. Kunnskap om jordas materialer og utvikling, forståelse av geologiske prosesser, samt erkjennelse av viktigheten til en god forvaltning av georessursene er sentrale læringsmål. Studenten skal bli fortrolig med geologens tenkemåte og tilnærming til naturen (endringer skjer over tid og rom av store dimensjoner) og bli kjent med geologiske bakgrunnsdata (kart, databaser mm). Basiskunnskapene om materialer og prosesser skal kunne anvendes på Norges geologiske utvikling og i tolkningen av geologisk kart som verktøy i en helhetlig ressursforvaltning hvor geologien har betydning for bl.a. utnyttelse av ikke fornybare og fornybare ressurser, vegetasjon, planteproduksjon og arealdisponering.

Læringsaktiviteter:

Geologi er et erfaringsbasert modningsfag hvor forelesninger og øvelser utfyller hverandre. Forelesningene brukes ikke kun til faktaformidling, men også til å gjøre studenten fortrolig med geologens tenkemåte i tid og rom av store dimensjoner. I øvelsene tilegner studenten seg nødvendige ferdigheter om geologiske materialer (mineraler, bergarter og løsmasser), og bruk av norske geologiske kart (berggrunn og løsmasse) og geo-databaser. Under forberedelsen til steinprøven og sluttprøven står geologiske materialer og kart til studentens disposisjon. Uteøvelse og utferd er eneste geologiske felterfaring. Fronter er sentralt kommunikasjonsverktøy.


Læringsstøtte:

Fronter. Spørre- og veiledningstimer forut steinprøven og sluttprøven.


Pensum:

- Lutgens,Tarbuck and Tasa (2012): Essentials of geology (11th internat.ed.). Pearson Education International. 554 s. (ISBN-13: 9780321709950). Tilgang til interaktiv web-sted GEODe: Essentials of geology følger med boka. Boka kan også bestilles direkte fra forlaget (http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/) for ca 61 £ eller som e-bok til langt lavere pris. - Landvik, J. og Heim, M. (red.) 2004: GEO100 - Geologi. Kurshefte og øvelser (8. utgave). Landbruksbokhandelen. Ca. 200 s. (ISBN 82-557-0383-7). Ca.. kr 170.-. - *Skjeseth, S. 1996: Norge blir til. Norges geologiske historie (Revidert og utvidet utgave). Schibsted. 88 s. (ISBN 82-516-1584-4). Ca. kr. 230.- Den gamle utgaven fra 1974 kan også benyttes. - *Ramberg, I.B. m.fl 2006: Landet blir til - Norges geologi. Norsk geologisk forening. 608 sider. (ISBN 82-92394-31-1). Kr 495.-; 2.utgave fra 2013 er utvidet (655 sider) og koster kr 590.- . *Støttelitteratur som finnes på mange bibliotek.

Forutsatte forkunnskaper:

-


Anbefalte forkunnskaper:

Real-, natur- eller miljøfaglig bakgrunn er en fordel.


Obligatorisk aktivitet:

1. Innleveringsoppgave i geodatafangst, medio november. 2. Deltagelse på utferd og levert rapport medio oktober.


Vurderingsordning:

Steinprøve (i oktober/november) teller 30%. Ved stryk inntil 2 nye forsøk i løpet av semesteret. Ellers etter ønske ett forbedringsforsøk som da blir tellende. Avsluttende skriftig prøve (3,5 timer) i eksamensperioden teller 70%. Begge eksamensdeler kreves bestått. Ny eksamen (konte) krever ikke gjentagelse av godkjente obligatoriske aktiviteter og evt. kun forbedring av den utilstrekkelige eksamensdelen (som regel sluttprøven).

Sensor:

Eksterne sensorer godkjenner emneopplegg og eksamensspørsmål.
Merknader:

Innføringsemner i geologi/naturgeografi som kan erstatte GEO100 finnes ved de fleste universiteter/høyskoler i inn- og utlandet. GEO100 (eller tilsvarende fra annet lærested) forutsettes for alle andre GEO-emner ved NMBU.


Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med forarbeid, etterarbeid (50 x 2) og supplerende selvstudium av deler av pensum: 130 timer. Øvelser med forarbeid og etterarbeid (30 x 3): 90 timer. Utferd med rapport: 10 timer. Forberedelse til og gjennomføring av steinprøve og avsluttende prøve: 70 timer.
Opptakskrav:

GSK


Overlapp:

-


Undervisningstid:

50 timer forelesninger, 30 timer øvelser, 8 timer (1 dag) utferd. Annet (bl.a. e-post korrespondanse): maks 1/2 time pr student.


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått