GEO100 Geologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Jan Marten Huizenga

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger med forarbeid, etterarbeid (50 x 2) og supplerende selvstudium av deler av pensum: 100 timer. Øvelser med forarbeid og etterarbeid (30 x 2): 60 timer. Utferd med rapport: 10 timer. Forberedelse til og gjennomføring av steinprøve og avsluttende prøve: 80 timer. Totalt 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Dette kurset gir deg en innføring i geologi og viser geologiens relevans for andre vitenskapsdisipliner og for samfunnet. Det kreves ingen forkunnskaper i geologi. Geologiens relevans i naturvitenskapen illustreres best med følgende sitat fra US Geological Survey: "Jorden er et system der atmosfære, hav, land og liv henger sammen. Bergarter og jordsmonn inneholder svarene på spørsmål om opprinnelsen til energi- og mineralressurser, livets utvikling, klimaendringer, naturlige farer, økosystemstrukturer og bevegelser av næringsstoffer og giftige stoffer. Geologien kan hjelpe oss med å forstå prosessene som knytter den fysiske og biologiske verden sammen, slik at vi kan modellere og forutsi endringer i systemet."

Forelesningene fokuserer på fire temaer:

Tema 1 - Jordens materialer. Dette temaet tar for seg dannelsen av solsystemet og grunnstoffene (Big Bang og videre), jordens byggematerialer (bergarter og mineraler) og jordens struktur. Forelesningene vil dekke de grunnleggende kjemiske og fysiske prosessene for hvordan grunnstoffer, mineraler og bergarter dannes.

Tema 2 - Jordens dynamikk. Dette temaet omfatter platetektoniske prosesser. Platetektonikk former jorden i alle skalaer, fra store fjellkjeder til små strukturer som er synlige i bergarter. Dette temaet omfatter også hvordan man daterer geologiske hendelser i tid.

Tema 3 - Energi, naturressurser og klimaendringer. I dette temaet forklares geologiens betydning for energi- og klimaspørsmål.

Tema 4 - Overflateprosesser. Det siste temaet omfatter landskapsdannelse med spesiell vekt på isbreenes innvirkning på det norske landskapet, vannets kretsløp og grunnvann.

Øvelsene omfatter beskrivelse og identifisering av vanlige mineraler, bergarter og løsmasser, samt tolkning av geologiske kart. Det er også en obligatorisk endags-utferd.

Dette lærer du

Kunnskap: Etter å ha fullført kurset skal studenten kunne: (1) oppsummere dannelsesprosessene for grunnstoffer i universet; (2) oppsummere prosessene knyttet til dannelsen av magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter; (3) oppsummere bevisene for kontinentaldrift og platetektonikk; (4) beskrive de dynamiske prosessene som finner sted ved platetektoniske marginer; (5) anvende prinsippene for relativ og absolutt aldersdatering; (6) oppsummere egenskapene til sprø og duktil deformasjon; (7) oppsummere de grunnleggende begrepene rennende vann og grunnvann; (8) oppsummere de grunnleggende begrepene i glasiologi; (9) beskriv hvordan det norske landskapet utviklet seg under istidene; (10) forstå geofagets rolle i klima- og energispørsmål;

Ferdighet: Etter å ha fullført kurset skal studenten kunne: (1) beskrive og identifisere mineraler og bergarter; (2) hente ut relevant informasjon fra geologiske/kvartærgeologiske kart.

 • Geologi er en erfaringsbasert vitenskap hvor forelesninger og øvelser utfyller hverandre. Forelesningene brukes ikke kun til faktaformidling, men også til å gjøre studenten fortrolig med geologens tenkemåte i tid og rom av store dimensjoner. I øvelsene får studentene de nødvendige ferdighetene til å beskrive og identifisere mineraler, bergarter og sedimenter, og til å bruke norske geologiske kart. Kurset inkluderer en endags-utferd. Canvas er det sentrale kommunikasjonsverktøyet.
 • Canvas. Spørre- og veiledningstimer forut for steinprøven og sluttprøven.
 • Steven Early (2019). Physical Geology. 2. utgave. BCcampus Open Education. opentextbc.ca/physicalgeology2ed/

  Kurshefter.

 • Samlet vurdering:

  • Steinprøve (i oktober/november) teller 30%. Et andre forsøk er mulig i løpet av semesteret. Studenter kan etter ønske få ett forbedringsforsøk som da blir tellende.
  • Avsluttende skriftig prøve (3,5 timer) i eksamensperioden teller 70%.

  Begge deler må bestås.

  Karakterregel A-E/Ikke bestått.  Steinprøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen i emnet.
 • Deltagelse på utferd og levert rapport i oktober.
 • Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

  Innføringsemner i geologi/naturgeografi som kan erstatte GEO100 finnes ved de fleste universiteter/høyskoler i inn- og utlandet. GEO100 (eller tilsvarende fra annet lærested) forutsettes for alle andre GEO-emner ved NMBU.

 • 54 timer forelesninger, 26 timer øvelser, 8 timer (1 dag) utferd. Annet (bl.a. e-post korrespondanse): maks 1/2 time pr student.
 • GSK