Course code FYS476

Emneansvarlige: Espen Olsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig ved behov.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering ivårparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-MR, M-MF, M-IØ og M-MPP
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Introduksjon
  • Solen som energikilde
  • Solcellers virkemåte
  • Fra sand til solceller
  • Konstruksjon av PV-systemer
  • Solfangeres virkemåte
  • Solvarmesystemer
  • Miljømessige aspekter ved solenergisystemer
Læringsutbytte:
Studenten skal ha kunnskap og forståelse for virkemåte, konstruksjon og systemoppbygging av anlegg for konvertering av solenergi til elektrisk energi og varmeenergi Studenten skal forstå: Virkemåte for fotovoltaiske solceller Produksjonsprosesser fra sand til silisiumbaserte solcellemoduler, Systemoppbygging av PV-anlegg, Alternative solcellekonsepter, Materialvalg, virkemåte og konstruksjon av solvarmefangere, Systemintegrasjon og lagring av solvarmeenergi, Termiske solkraftverk, Effektivitetsbegrensinger ved konvertering fra solenergi til andre energiformer (el. og varme). Faget skal gjøre studenten i stand til å: Forstå virkemåte og design av anlegg for konvertering av solenergi
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Eksempelgjennomgang. Diskusjoner.
Læringsstøtte:
Studentene kan kommunisere med læreren over nettet. Læreren vil være tilgjengelig etter avtale.
Pensum:
Vil bli kunngjort på Canvas før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS272, FYS252, KJM100
Anbefalte forkunnskaper:
KJM120
Obligatorisk aktivitet:
Kandidatene skal utarbeide et skriftlig sammendrag av ett sett relevante forskningsartikler som skal godkjennes før eksamen.  
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Det anbefales sterkt å kombinere emnet laboratoriekurset FYS375.

Emnet gis bare hvis minst fem studenter er oppmeldt.

Normert arbeidsmengde:
250 timer inkludert den organiserte undervisningen. Differansen på 176 timer består av selvstudium, oppgaveløsning, prosjektarbeid og frie kollokvier.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

FYS371 - 2 sp reduksjon

FYS376 - 10 sp reduksjon

Undervisningstid:
Tentativt 2 x 2 timer forelesning per uke. Resten av undervisingen avtales med faglærer.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer