Course code FYS236

Emneansvarlige: Ruth Heidi Samuelsen Nygård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger: To timer i uken der sentrale temaer i emnet belyses. Regneøvinger: To timer i uken, studentene arbeider individuelt eller parvis med øvingsoppgaver, og lærer hjelper til ved behov.

Kurset dekker:

  • Elektromagnetisme med bruk av vektorfelt: Coulombs lov, Gauss lov, dielektriske materialer, Poissons og Laplaces likninger, Biot-Savarts lov, Faradays lov, Maxwells likninger på differensiell form, elektromagnetiske bølger.
Læringsutbytte:
Få en dypere forståelse av electromagnetisme og de lover som brukes i beregninger. Forstå hvordan elektromagnetismen kan beskrives ved hjelp av vektorfelt som redskap. 
Læringsaktiviteter:
Sentrale begreper og teorier gås gjennom på forelesninger. På øvingstimer vil studenten løse kvantitative og begrepsinnøvende oppgaver over temaer som er tatt opp i forelesningene. Organiserte kollokvier (og øvingstimer) brukes til oppgavegjennomgang, bruk av grunnprinsippene på praktiske problemer og praktiske eksempler. I oppgaveløsningen kan både analytiske løsninger og numerisk løsning på datamaskin inngå.
Læringsstøtte:
Alle studenter vil bli plassert i kollokviegrupper for å samarbeide om innlæringen av faget med andre studenter. Studentene kan treffe foreleser utenfor den strukturerte undervisningstiden for generell faglig veiledningssamtale. Studentene kan kommunisere med foreleser og hjelpelærere gjennom kurssidene.
Pensum:
Detaljert pensumsoversikt deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur
Normert arbeidsmengde:
Pr. uke: 10 timer i 15 uker fordelt på Forelesninger: 2 timer i uken. Øvinger: 2 timer i uken. Selvstudium og oppgaveløsning. Totalt: 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
FYS220 (5 sp), FYS135 (2 sp), FYS200 (5 sp)
Undervisningstid:
Undervisningsperioden består av 14 uker (pluss 2 uker til eksamensavvikling). Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 1 x 2  timer x 13 uker = 26 timer. Regneøvelser: 1 x 2 timer x 13 uker = 26 timer
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått