Course code FYS155

FYS155 Laboratoriekurs i fysikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Arne Auen Grimenes, Mareile Astrid Wolff
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-LUR, M-MF, B-EMF</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av ca 11 laboratorieøvelser i mekanikk, elektromagnetisme og termofysikk. I tillegg kan det bli arrangert en utferd. Hver øvelse innledes med at studentene i tomannsgrupper gjennomgår teori og oppgaver i forkant av laboratoriedagen for å forberede seg på øvelsen. Gruppene gjennomfører deretter øvelsen i laboratoriet, etter et felles innledningsseminar med gjennomgang og diskusjon av teori, utstyr og fremgangsmåte. Øvelsen og etterarbeid gjøres ferdig i laboratoriet, slik at hver øvelse avsluttes laboratoriedagen.
Læringsutbytte:

Å forstå og å kunne bruke begreper og grunnprinsipper i fysikk gjennom praktisk laboratoriearbeid. Å forstå og kunne anvende den naturvitenskapelige metode. Å få praktiske kunnskaper om og ferdigheter i laboratoriearbeidsbegreper og prinsipper. Å forstå hvordan enkle prinsipper kan brukes til å beskrive kompliserte fenomener i naturen.

Studentene skal kunne gjennomføre og forklare eksperimenter og øvelser i fysikk med tema hovedsakelig hentet fra faginnholdet i FYS101 og FYS102.

Spesielt skal studentene kunne

  • føre nøyaktig og oversiktlig labjournal over laboratoriearbeidet
  • arbeide strukturert og planmessig
  • holde orden i laboratoriet, også under gjennomføring av oppgaver
  • kunne samarbeide og kommunisere med studentene på labgruppen
  • bruke loggeutstyr til datainnsamling
  • bruke statistikkprogram, graftegningsprogram e.l. til å behandle og fremstille data og resultater.

Studentene skal forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå, bruke og utvikle teknologi. Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er "fasit".

Læringsaktiviteter:

KOLLOKVERING i grupper for å sette seg inn i teori knyttet til øvelser og planlegge hvordan øvelser skal gjennomføres.

SEMINAR hvor teori og fremgangsmåte for øvelser drøftes i fellesskap med veileder til stede.

LABORATORIEARBEID med gjennomføring av øvelser, loggbokføring, databehandling og presentasjon.

Læringsstøtte:
Læringsplatform vil bli brukt aktivt. Studenten vil kunne treffe veileder og hjelpelærere utenfor den strukturerte undervisningstiden etter avtale.
Pensum:

Egen laboratoriemanual for hver øvelse.

Samme pensumbok som FYS101 og FYS102.

Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, MATH111, MATH112. MATH113 og FYS102 tas samtidig med FYS155.
Anbefalte forkunnskaper:
DAT110 (tidligere MATH-INF110) eller STAT100
Obligatorisk aktivitet:
For å delta på de enkelte laboratorieøvelser må forhåndsoppgavene til øvelsen være gjennomført. Deltakelse på samtlige laboratorieøvelser er obligatorisk. Føring av journal er obligatorisk. Journalen må være godkjent for å få bestå emnet.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen er på 3 timer, som vurderes til bestått/ikke bestått. Studentene får bruke egen laboratoriejournal som hjelpemiddel under eksamen. For å få kurset godkjent må i tillegg alle laboratorieøvelsene være gjennomført og laboratoriejournalen må være godkjent.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer: 7 timer forberedelse og 5 timer i laboratoriet pr uke i 11 uker, i tillegg til utferder, eksamen og forberedelser til eksamen.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Kollokvering over forhåndsoppgaver (11 x 5): 55 timer. Laboratorieseminar og laboratorieøvelse (11 x 5): 55 timer. Utferd: 15 timer. Eksamensforberedelse og eksamen (7 + 3) = 10 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidlerStudentens godkjente laboratoriejournal
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått