Course code FYS103

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Achim Kohler
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
96
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokka og i juniblokk. Emnet har en stor del av labøvelsene i vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2. studenter på B-EMF, M-LUN, M-MF, M-BA, M-GEOM, M-IØ, M-MPP, M-VM, B-GEOM</p><p>3. studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

De to første ukene i januarblokka er det forelesninger og øvinger. I slutten av den andre uka vil det bli gjennomført en underveiseksamen.

Den siste uka i januarblokka skal det gjennomføres en laboratorieøvelse. Laboratorieøvelsen og tilhørende resultater skal presenteres gjennom en rapport.

I vårparallellen skal det totalt gjennomføres fire laboratorieøvelser. Tre av disse skal leveres som en skriftlig rapport. Den fjerde skal forberedes som en muntlig presentasjon som holdes i juniblokka.

I juniblokka skal det i tillegg gjennomføres en noe mer omfattende laboratorieoppgave. Det skal leveres rapport etter forsøket.

Læringsutbytte:

Å kunne vurdere måleresultater og måleusikkerhet.

Å kunne gjennomføre feilanalyse.

Å bli kjent med grunnprinsipper av multivariat data analyse.

Å kjenne prinsipp og virkemåte for noen spektroskopiske måleprinsipper.

Å kunne planlegge og gjennomføre laboratoriearbeid.

Å kunne gi en strukturert presentasjon av måleresultater.

Å kunne lage en skriftlig rapport.

Å kunne presentere resultater muntlig.

Læringsaktiviteter:

Kurset består av:

FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

REGNEØVINGER med oppgaver som belyser bruk av og forståelse av teori og sentrale begreper.

LABORATORIEARBEID hvor en får ferdighet i bruk av vitenskapelig utstyr og i planlegging og gjennomføring av et eksperiment.

RAPPORTSKRIVING hvor en skal lage skriftlige rapporter med oversiktlig presentasjon av måleresultatene og vurdering av måleresultatene og måleusikkerheten.

FOREDRAG hvor en skal lage en muntlig presentasjon for den siste labøvelsen.

Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt. Hjelpelærere vil være tilgjengelig under labøvelser og regneøvelser.
Pensum:
Taylor: An Introduction to Error Analysis. Forelesningsnotater om multivariat analyse.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 eller DAT110
Obligatorisk aktivitet:
  • Skriftlig underveiseksamen.
  • 6 labøvelser.
  • 6 labrapporter.
  • 1 muntlig presentasjon.
Vurderingsordning:
  • Underveiseksamen må være bestått. Det legges til rette for mulighet for å gjøre underveiseksamen en gang nummer to dersom man har gyldig fravær eller ikke består ved første mulighet. Dersom studenten ikke består underveiseksamen (på en av de to mulighetene) vil studenten ikke bestå kurset.
  • Presentasjonen og de fem labrapportene må være godkjent. Dersom en av rapportene eller presentasjonen blir underkjent, vil det bli lagt til rette for at man kan gjøre en ny labøvelse i juniblokk og levere denne som den manglende presentasjonen eller rapporten.  Studenter som har mer enn èn underkjent rapport (eller en rapport og presentasjonen) vil ikke bestå kurset.
  • Kurset har kun langsgående vurdering, ingen slutteksamen.

Ikke godkjente rapporter kan ikke leveres inn på nytt samme semester.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen.
Normert arbeidsmengde:
70 timer organisert undervisning. 80 timer kollokvering og selvstudium. Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 18 timer. Øvinger: 28 timer. Laboratorieøvelser: 24 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått